Inapoi

 

MODUL DE {NREGISTRARE, {N EVIDEN|A A.J.O.F.M. BR~ILA, A PERSOANELOR AFLATE {N C~UTAREA UNUI LOC DE MUNC~

 

  

Persoanele care sunt [n c`utarea unui loc de munca ]i nu [ndeplinesc condi\iile pentru a beneficia de indemnizatie de ]omaj, se vor [nregistra [n eviden\a A.J.O.F.M.Br`ila, cu sediul [n municipiul Braila, B-dul Dorobantilor, nr.603-605, la parter, modulele 2 sau 3, sau la Punctele de Lucru F`urei ]i {nsur`\ei, unde vor depune o cerere [n vederea participarii la servicii de mediere ]i vor prezenta urm`toarele documente:

a)            actul de identitate;

b)           actele de studii si de calificare;

c)            carnetul de muncă, Ón cazul persoanelor provenite din muncă;

d)           adeverinta medicală, din care să rezulte că este clinic sanatoasa sau aptă de muncă ori are eventuale restricţii medicale.

{n cazul ne[ncadr`rii [n munc`, cererea [n vederea medierii, va fi re[nnoit` la 6 luni.

 

Persoanele care solicit` acordarea indemniza\iei de ]omaj, conform Legii nr.76/2002  privind sistemul asigur`rilor pentru ]omaj ]i stimularea ocup`rii, se vor prezenta la Agen\ia Local` Br`ila cu sediul [n strada Sergent Tataru, nr.2, Puctul de Lucru F`urei cu sediul [n str. Republicii, nr.36 sau la Puctul de Lucru Insuratei cu sediul [n }os.Br`ilei, nr.18, [n func\ie de localitatea unde []i au domiciliul, pentru a li se oferi, [n urma procedurii de mediere, un loc de munc` corespunz`tor preg`tirii profesionale si nivelului studiilor.

Dac` persoanele [n c`utarea unui loc de munc` nu pot fi repartizate corespunz`tor preg`tirii profesionale ]i nivelului studiilor, dar [ndeplinesc condi\iile pentru a primi indemniza\ie de ]omaj,  potrivit legii, vor prezenta urmatoarele acte si documente:

    a) actul de identitate, in original si in copie;

    b) actele de studii si de calificare, in original si in copie;

    c) adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;

    d) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta;

    e) declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj.

 

{n afara actelor si documentelor prevazute mai sus, care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de:

 

A. {n cazul persoanelor provenite din munc`:

    a) carnetul de munc`, [n original ]i [n copie, sau alte acte care atesta, potrivit legii, existenta unor raporturi de munca sau de serviciu ;

   b) adeverin\a de la angajator (model de la A.J.O.F.M. Br`ila);

    c) copie de pe hot`r@rea definitiv` de reintegrare [n munc`, atunci c@nd reintegrarea nu mai este posibil` la unitatea la care persoana a fost [ncadrat` [n munc` anterior din cauza [ncet`rii definitive a activit`\ii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

    d) dovada din care s` rezulte ca re[ncadrarea [n munc` nu mai este posibil` din cauza [ncet`rii definitive a activit`\ii angajatorului, respectiv adeverin\a de la unitatea care a preluat patrimoniul unit`\ii [n care persoana a fost [ncadrat` anterior, din care s` rezulte desfiin\area postului;

    e) declara\ie pe propria raspundere a persoanei [n c`utarea unui loc de munc`, [n cazul [n care aceasta nu poate ob\ine dovada din care s` rezulte c` re[ncadrarea [n munc` nu mai este posibil` din cauza [ncet`rii definitive a activit`\ii angajatorului, urm@nd ca agen\ia local` pentru ocuparea for\ei de munc` s` verifice la organele competente veridicitatea declara\iei.

 

B. {n cazul pensionarilor de invaliditate care []i redob@ndesc capacitatea de munc`:

    a) carnetul de munc`, [n original ]i [n copie, sau alte acte care atesta, potrivit legii, existenta unor raporturi de munca sau de serviciu

    b) decizia de revizuire medical`, [n original ]i [n copie, emis` de medicul expert al asigur`rilor sociale, din care s` rezulte redob@ndirea capacit`\ii de munc`;

    c) adeverin\a de la ultima unitate sau dovada de la organele competente, din care s` rezulta c` re[ncadrarea [n munc` nu mai este posibil` din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza [ncet`rii definitive a activit`\ii angajatorului.

 

C. {n cazul persoanelor ale c`ror raporturi de munc` sau de serviciu au [ncetat [n perioada de suspendare a acestora:

    a) carnetul de munc`, [n original ]i [n copie, sau alte acte care atesta, potrivit legii, existenta unor raporturi de munca sau de serviciu;

    b) dovada din care s` rezulte c` nu mai este posibil` reluarea activit`\ii la angajator;

    c) declara\ie pe propria r`spundere a persoanei [n c`utarea unui loc de munc`, [n cazul [n care aceasta nu poate ob\ine dovada din care s` rezulte c` reluarea activit`\ii nu mai este posibil` la angajator, urm@nd ca agen\ia local` pentru ocuparea for\ei de munc` s` verifice la organele competente veridicitatea declara\iei;

    d) act din care s` rezulte data [ncet`rii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munc` sau de serviciu.

 

D. {n cazul persoanelor care au cel pu\in v@rsta de 18 ani ]i au [ncheiat contract de asigurare pentru ]omaj: copie de pe contractul de asigurare pentru ]omaj, [ncheiat cu agen\ia pentru ocuparea for\ei de munc` [n a c`rei raz` i]i au domiciliul sau re]edin\a.

 

E. {n cazul absolven\ilor institu\iilor de [nv`\`m@nt, [n v@rst` de minimum 16 ani, care [ntr-o perioad` de 60 de zile de la absolvire nu au reu]it s` se [ncadreze [n munc` potrivit preg`tirii profesionale:

    a) actul de absolvire a formei respective de [nv`\`m@nt, [n original ]i [n copie;

    b) declara\ie pe propria r`spundere a absolven\ilor c` nu urmeaz` o form` de [nv`\`m@nt la data solicit`rii dreptului;

    c) adeverin\` eliberat` de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocup`rii for\ei de munc`, prin care se certifica data [nregistr`rii persoanei [n eviden\ele proprii, [n cazul [n care persoana s-a [nregistrat [n vederea medierii pentru [ncadrare [n munc` la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocup`rii for\ei de munc`, acreditat conform legii.

 

F. {n cazul absolven\ilor ]colilor speciale pentru persoane cu handicap [n v@rst` de minimum 16 ani, care nu au reu]it s` se [ncadreze [n munc` potrivit preg`tirii profesionale:

    a) actul de absolvire a ]colii speciale pentru persoane cu handicap, [n original ]i [n copie;

    b) declara\ia absolven\ilor c` nu urmeaz` o form` de [nv`\`m@nt la data solicit`rii dreptului. 

 

      Absolven\ii institu\iilor de [nv`\`m@nt, [n v@rst` de minim 16 ani, vor solicita indemniza\ie de ]omaj, dac` fac dovada c` [n perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au [nregistrat la agen\iile pentru ocuparea for\ei de munc` jude\ene sau a municipiului Bucure]ti ori la al\i furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocup`rii for\ei de munc`, acredita\i [n condi\iile legii, [n vederea medierii pentru [ncadrarea [n munc`.