COMUNICAT DE PRESA

{n aten\ia absolven\ilor

 

            Absolven\ii afla\i [n c`utarea unui loc de munc`, care doresc s` beneficieze de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur`rilor pentru ]omaj ]i stimularea ocup`rii for\ei de munc`, se vor [nregistra [n eviden\a A.J.O.F.M. Br`ila [ntr-o perioad` de 60 de zile de la data absolvirii.

{nregistrarea absolven\ilor se va realiza la sediul Agen\iei Locale Br`ila, din municipiul Br`ila, strada Sergent T`taru, nr.2, corp. B, etaj 3 ([n curtea Grupului }colar Mihail Sebastian); la Punctul de Lucru F`urei cu sediul [n str. Republicii, nr.36, sau la Punctul de Lucru {nsura\ei cu sediul [n }os.Br`ilei, nr.18, [n func\ie de localitatea unde []i au domiciliul, ]i vor prezenta urm`toarele acte/documente:

1. actul de identitate, [n original ]i copie ;

2. adeverinţă medicală cu mentiunea “apt de muncă”;

3. actul de absolvire a formei respective de învăţământ,  în original şi copie.

Dac` într-o perioadă de 60 zile de la data absolvirii, nu au reuşit să se încadreze în muncă pot solicita acordarea indemniza\iei de ]omaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur`rilor pentru ]omaj ]i stimularea ocup`rii for\ei de munc`, [n condi\iile [n care:

- nu urmeaz` o form` de înv`\`mânt  la data solicit`rii dreptului;

- nu realizeaz` venituri sau realizeaz` din activit`\i autorizate potrivit legii venituri mai mici dec@t valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare în luna pentru care se face dovada.

            Se consider` c` nu au reu]it sau nu au putut s` se [ncadreze [n munc` dac` fac dovada c` [n perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au [nregistrat la agen\ia pentru ocuparea for\ei de munc` sau la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocup`rii for\ei de munc`, acredita\i [n condi\iile legii, [n vederea medierii pentru [ncadrarea [n munc`. Dovada [nregistr`rii la furnizorii de servicii se face cu o adeverin\` eliberat` de ace]tia prin care se certific` data [nregistr`rii persoanei [n eviden\ele proprii.

Din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, conform Legii nr.76/2002 absolven\ii pot beneficia de:

I. Prime de [ncadrare

ü     Absolven\ii institu\iilor de [nv`\`m@nt ]i absolven\ii ]colilor speciale, [n v@rst` de minimum 16 ani, [nregistra\i la agen\iile pentru ocuparea for\ei de munc`, [n situa\ia [n care se angajeaz` cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaz`, din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, de o prim` egal` cu valoarea indicatorului social de referinta, [n vigoare la data [ncadr`rii.

Acest drept se solicit` [n termen de maximum 60 de zile de la data angaj`rii.

ü  Absolven\ii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de ]omaj ]i se angajeaz` [n perioada de acordare a indemniza\iei, cu program normal de lucru, pentru o perioad` mai mare de 12 luni, beneficiaz`, din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, de o sum` egal` cu indemniza\ia de ]omaj la care ar fi avut dreptul, [n condi\iile legii, p@n` la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.

Acest drept se solicit` [n termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angaj`ri.

            Nu beneficiaz` de drepturile prev`zute anterior:

    a) absolven\i care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munc` sau de serviciu;

    b) absolven\ii care se [ncadreaz` la angajatori cu care au fost [n raporturi de munc` sau de serviciu [n ultimii 2 ani;

    c) absolven\ii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;

    d) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;

    e) absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza.

II. Stimularea mobilitatii fortei de munca

ü     Prim` de instalare, neimpozabil`, egal` cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta, [n vigoare la data instal`rii

Se acord` persoanelor care [n perioada [n care beneficiaz` de indemniza\ii de ]omaj se [ncadreaz`, cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, [ntr-o alt` localitate ]i, ca urmare a acestui fapt, []i schimb` domiciliul.

Prima se restituie integral de c`tre angajat dac`, [ntr-o perioad` mai mic` de 12 luni, de la data [ncadr`rii [n munc`, [nceteaz` raporturile de munc` din motive imputabile lui.

ü Prim` de [ncadrare, neimpozabil`, egal` cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta, [n vigoare la data acord`rii

Se acord` persoanelor care [n perioada [n care beneficiaz` de indemniza\ii de ]omaj se [ncadreaz`, cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, [ntr-o localitate situat` la o distan\` mai mare de 50 km de localitatea [n care []i au domiciliul stabil.

Prima se restituie integral de c`tre angajat dac`, [ntr-o perioad` mai mic` de 12 luni, de la data [ncadr`rii [n munc`, [nceteaz` raporturile de munc` din motive imputabile lui.

Informa\ii suplimentare se pot ob\ine de la A.J.O.F.M.Br`ila cu sediul [n municipiul Br`ila,

 

b-dul Doroban\ilor, nr.603-605, tel./fax 039/611519.