COMUNICAT DE PRESA

“Bursa locurilor de munc{ pentru absolven#i”

 

Va aducem la cunostinta faptul ca, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila organizeaza vineri, 23 septembrie 2011, incepand cu ora 9,00, la sediul agentiei din b-dul Dorobantilor, nr.603-605, actiunea “Bursa locurilor de munca pentru absolventi“. Mentionam ca, aceasta actiune va fi organizata si in localitatile Faurei (la Sala de Sedinte a Primariei Faurei) si Insuratei (la Sala de Sedinte a Primariei Insuratei) de catre Punctele de Lucru Faurei, respectiv Insuratei.

            Ac#iunea “Bursa locurilor de munc{”  este o m{sur{ activ{ prin care se realizeaz{ punerea }n leg{tur{ direct{ a angajatorilor cu solicitan#ii de loc de munc{, }n scopul combaterii ~omajului.

            Angajatorii care doresc s{ participe la burs{, vor transmite, }n scris, p|n{ }n data de 19 septembrie 2011, la sediul A.J.O.F.M. Br{ila, oferta de locuri de munca vacante, complet|nd formularul “Situa#ia locurilor de munc{ vacante “, anexa nr.1 la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur{rilor pentru ~omaj ~i stimularea ocup{rii for#ei de munc{” reglementate prin H.G. nr.174/2002, modificat{ si completata.

            Prin }ncadrarea }n munc{ cu contract pe perioad{ nedeterminat{ a tinerilor absolven#i (promo#ia 2011) angajatorii pot beneficia, conform prevederilor art.80, din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur{rilor pentru ~omaj ~i stimularea ocup{rii for#ei de munc{, de scutire, pe o perioada de 12 luni, de plata contribu#iei datorate la bugetul asigur{rilor pentru ~omaj, aferent{ absolven#ilor }ncadra#i, ~i subve#ie lunar{, pe aceast{ perioad{, pentru fiecare absolvent, astfel:

            - o sum{ egal{ cu valoarea indicatorului social de referin#{ }n vigoare la data }ncadr{rii }n munc{, pentru absolven#ii ciclului inferior al liceului sau ai ~colilor de art{ ~i meserii;

            - o sum{ egal{ cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referin#{ }n vigoare la data }ncadr{rii }n munc{, pentru absolven#ii se }nv{#{m|nt secundar superior sau }nv{#{m|nt postliceal;

            - o sum{ egal{ cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referin#{ }n vigoare la data }ncadr{rii }n munc{, pentru absolven#ii se }nv{#{m|nt superior.

            Angajatorii care }ncadreaz{ }n munc{ pe durat{ nedeterminat{ absolven#i din r|ndul persoanelor cu handicap, ai formelor de }nv{#{m|nt men#ionate primesc, lunar, sumele  aferente pe o perioad{ de 18 luni.

            Informa#ii suplimentare privind organizarea acestei ac#iuni se pot ob#ine de la A.J.O.F.M. Br{ila cu sediul }n municipiul Br{ila, b-dul Doroban#ilor, nr.603-605, tel./fax 0239/611519, 0239/611386.

            Persoanele interesate pentru a participa la aceast{ ac#iune care au domiciliul }n raza localit{#ilor F{urei ~i ]nsur{#ei, vor contacta Punctele de Lucru F{urei, cu sediul }n ora~ul F{urei, str. Republicii, nr.36, tel.0239/661749, respectiv ]nsur{#ei cu sediul }n ora~ul ]nsur{#ei, ~os. Br{ilei, nr.18, tel.0239/660574.