COMUNICAT DE PRESA

“Bursa locurilor de munc{ pentru absolven#i”

 

 

 

            A.J.O.F.M. Br{ila organizeaz{ vineri, 26 septembrie 2008, ora 9oo, “Bursa locurilor de munc{ pentru absolven#i”.  

            Angajatorii care doresc sa participe la bursa, vor transmite, }n scris, p|n{ }n data de 22 septembrie 2008, la sediul A.J.O.F.M. Br{ila, oferta de locuri de munca vacante, complet|nd formularul “Situa#ia locurilor de munc{ vacante “, anexa nr.1 la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur{rilor pentru ~omaj ~i stimularea ocup{rii for#ei de munc{” reglementate prin H.G. nr.174/2002, modificat{ si completata.

Readucem }n aten#ia angajatorilor faptul c{, }n cazul }n care }ncadreaz{ }n munc{ pe durat{ nedeterminat{ absolven#i ai unor institu#ii de }nv{#{m|nt sunt scuti#i, pe o perioad{ de 12 luni, de plata contribu#iei datorate la bugetul asigur{rilor pentru ~omaj, aferent{ absolven#ilor }ncadra#i, ~i primesc lunar, pe aceast{ perioad{, pentru fiecare absolvent:

Ř                  1 salariu de baz{  minim brut pe #ar{ garantat }n plat{, }n vigoare la data }ncadr{rii }n munc{, pentru absolven#ii ciclului inferior al liceului sau ai ~colilor de art{ ~i meserii;

Ř                  1,2 salarii de baz{  minime brute pe #ar{ garantate }n plat{, }n vigoare la data }ncadr{rii }n munc{, pentru absolven#ii de }nv{#{m|nt secundar superior sau }nv{#{m|nt postliceal;

Ř                  1,5 salarii de baz{  minime brute pe #ar{ garantate }n plat{, }n vigoare la data }ncadr{rii }n munc{, pentru absolven#ii de }nv{#{m|nt superior.

            Angajatorii care }ncadreaz{ }n munc{ pe durat{ nedeterminat{ absolven#i din r|ndul persoanelor cu handicap, ai formelor de }nv{#{m|nt men#ionate anterior primesc, lunar, sumele  aferente pe o perioad{ de 18 luni.    

            De asemenea, se acord{ subven#ii din bugetul asigur{rilor pentru ~omaj pentru }ncadrarea tinerilor, cu v|rsta cuprins{ }ntre 16 - 25 ani, afla#i }n dificultate ~i confrunta#i cu riscul excluderii profesionale, conform prevederilor Legii nr.116/2002 privind marginalizarea sociala. Astfel, A.J.O.F.M. Br{ila  acord{ din bugetul asigur{rilor pentru ~omaj angajatorilor care }ncadreaz{ }n munc{ tineri cu v|rsta cuprins{ }ntre 16 ~i 25 ani, }n condi#iile unui contract de solidaritate, o sum{ lunar{ reprezent|nd salariul de baz{ stabilit la data angaj{rii tinerilor, dar nu mai mult de 75 % din c|~tigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Na#ional de Statistic{. Aceast{ sum{ lunar{ se acord{ p|n{ la }mplinirea de c{tre angajat a v|rstei de 25 ani.

            Informa#ii suplimentare privind organizarea acestei ac#iuni se pot ob#ine de la A.J.O.F.M. Br{ila cu sediul }n municipiul Br{ila, b-dul Doroban#ilor, nr.603-605, tel./fax 0239/611519, 0239/611386.

            Persoanele interesate pentru a participa la aceast{ ac#iune care au domiciliul }n raza localit{#ilor F{urei ~i ]nsur{#ei, vor contacta Punctele de Lucru F{urei, cu sediul }n ora~ul F{urei, str. Republicii, nr.36, tel.0239/661749, respectiv ]nsur{#ei cu sediul }n ora~ul ]nsur{#ei, ~os. Br{ilei, nr.18, tel.0239/660574.