COMUNICAT DE PRES~

 

Au fost majorate cuantumurile creditelor acordate in conditii avantajoase I.M.M.- urilor,

din bugetul asigurarilor pentru somaj

Valoarea creditului acordat pentru un loc de munca nou creat va fi de 20.000 lei

 

Agen\ia Jude\ean` pentru Ocuparea For\ei de Munc` Br`ila acord`, prin Banca Comercial` Rom@n` - Sucursala Br`ila, credite cu dob@nd` redus` din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj.

            Creditele sunt destinate inteprinderilor mici ]i mijlocii, unit`\ilor cooperatiste, asocia\iilor familiale ]i persoanelor fizice autorizate, care creeaz` noi locuri de munc`, precum ]i ]omerilor care [nfiin\eaz` intreprinderi, ce activeaz` [n sfera produc\iei, serviciilor ]i turismului.

Studentii care vor sa beneficieze de credite cu dobanda de 25 % pe an, din dob@nda de referin\` stabilit` de Banca Na\ional` a Rom@niei, trebuie sa aiba pana in 30 de ani, sa fie studenti pentru prima data si sa urmeze cursurile de zi la o facultate de stat sau particulara, autorizata sau acreditata in conditiile legii. Creditele se acorda studentilor care infiinteaza si dezvolta, individual sau impreuna cu alti studenti, intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.

            Fondul total de creditare alocat de Agen\ia Na\ional` pentru Ocuparea For\ei de Munc` este de 50.000 mii lei RON ]i este administrat de Banca Comercial` Rom@n`.

            Valoarea unui credit depinde de num`rul locurilor de munc` nou create ]i de aportul propriu al solicitantului, suma acordat` pentru fiecare loc de munc` creat este de 20.000 lei RON, insa valoarea totala a finantarii nu poate depasi un milion de lei pentru un singur angajator. Finan\area poate acoperi 75 la sut` din valoarea investitiei prevazute in studiul de fezabilitate depus de solicitant.

            Finantarile sunt acordate pe o perioada intre un an si trei ani, in functie de destinatia finala a banilor. Astfel, pentru creditele destinate finantarii cheltuielilor cu materii prime, materiale si obiecte de inventar perioada maxima de acordare este de 1 an. In cazul finantarii investitiilor durata creditului poate merge pana la trei ani. In cea de-a doua situatie contractantul poate beneficia de o perioada de gratie de pana la 6 luni.

Finantarile sunt acordate doar in situatia in care activitatea de baza a solicitantului se realizeaza in productie, servicii sau turism. Banii pot fi folositi pentru finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curenta, finantarea cheltuielilor de capital, respectiv, utilaje si echipamente, instalatii de lucru, constructii speciale, constructii, amenajari si dotari. Mentionam ca finantarea stocurilor de materii prime se poate efectua concomitent cu finantarea cheltuielilor de capital.

            Nivelul dob@nzii curente aplicabil` creditelor acordate de AJOFM Br`ila este de 25% din dob@nda de referin\` stabilit` de Banca Na\ional` a Rom@niei, publicat` [n Monitorul Oficial al Rom@niei, revizuibil [n func\ie de nivelul comunicat periodic de BNR. Acest nivel al dob@nzii se aplic` doar [n jude\ele [n care rata medie anual` a ]omajului [n anul 2005 a fost peste rata medie anual` a ]omajului pe \ar`. Astfel, la nivelul jude\ului Br`ila.  

            Documenta\ia necesar` este cea prev`zut` de normele metodologice MMSSF ]i BNR nr.2560/6/2004 ]i se depune la AJOFM Br`ila, cu sediul in municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605.

            Informa\ii suplimentare, necesarul de documente, studiul de fezabilitate, cerere, chestionar ]i anexele necesare [ntocmirii documenta\iei se pot ob\ine de la Agen\ia Jude\ean` pentru ocuparea For\ei de Munc` Br`ila, Compartiment Creditare, B-dul Doroban\ilor, nr.603-605, etaj 1, sau la telefon 0239/611386.