COMUNICAT DE PRESA

“Bursa locurilor de munc{ pentru absolven#i”

 

 

 

V{ aducem la cuno~tin#{ faptul c{, Agen#ia Jude#ean{ pentru Ocuparea For#ei de Munc{ Br{ila organizeaz{ vineri, 27 septembrie 2013, ora 900,  ac#iunea “Bursa locurilor de munc{ pentru absolven#i“, la Sala Polivalenta "DANUBIUS".

            Ac#iunea “Bursa locurilor de munc{”  este o m{sur{ activ{ prin care se faciliteaz{ contactul direct }ntre angajatori ~i persoanele interesate }n ob#inerea unui loc de munc{, }n scopul combaterii ~omajului.

            Angajatorii care doresc s{ participe la burs{, vor transmite, }n scris, la sediul A.J.O.F.M. Br{ila, oferta de locuri de munca vacante, complet|nd formularul “Situa#ia locurilor de munc{ vacante “, anexa nr.1 la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur{rilor pentru ~omaj ~i stimularea ocup{rii for#ei de munc{” reglementate prin H.G. nr.174/2002, modificat{ si completata.

            Informa#ii suplimentare privind organizarea acestei ac#iuni se pot ob#ine de la A.J.O.F.M. Br{ila cu sediul }n municipiul Br{ila, b-dul Doroban#ilor, nr.603-605, tel./fax 0239/611519, 0239/611386.

          

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Monica BRATU