COMUNICAT DE PRESA

{n aten\ia angajatorilor

declaratia lunara se poate transmite pe e-mail

 

 

 

 

            Readucem [n aten\ia angajatorilor, faptul c`, potrivit art.21 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur`rilor pentru ]omaj ]i stimularea ocup`rii for\ei de munc`, declara\ia lunar` privind eviden\a nominal` a asigura\ilor ]i a obliga\iilor de plat` la bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, se depune/transmite p@n` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare a celei pentru care se datoreaz` drepturile salariale ]i/sau veniturile de natura acestora, la sediul A.J.O.F.M. Br`ila, din B-dul Doroban\ilor, nr.603-605, sau se transmite pe e-mail la adresa br_decl@ajofm.anofm.ro.

            Nedepunerea declara\iei lunare, p@n` la termenul stabilit, precum ]i completarea acesteia altfel dec@t conform modelelor prevazute [n anexele nr.1 si 2 la Ordinul nr. 405/ 23.07.2004, pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunar` de c`tre angajatori a eviden\ei nominale a asigura\ilor ]i a obliga\iilor de plat` la bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, sau cu date eronate, se sanc\ioneaz` potrivit legii nr.76/2002, art.114, alin.1, lit.b cu amend` cuprins` [ntre 5000-10000 lei.