COMUNICAT DE PRES~

Stimularea [ncadr`rii [n munc` a elevilor ]i studen\ilor,

 din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj

 

 

Readucem [n aten\ia angajatorilor care [ncadreaz` Ón munc` elevi ]i studen\i, pe perioada vacan\elor, faptul c` pot beneficia, la cerere, din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, de un stimulent financiar, lunar, egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referin\` al asigur`rilor pentru ]omaj ]i stimul`rii ocup`rii for\ei de munc` Ón vigoare, pentru fiecare elev ]i student angajat. Diferen\a dintre stimulentul financiar lunar acordat ]i salariul realizat se suport` de c`tre angajator din fonduri proprii.

          Stimulentul financiar se acord` pe o perioad` maxim` de 60 de zile lucr`toare [ntr-un an calendaristic.

Beneficiaz` de acest stimulent financiar angajatorii care [ncadreaz` [n munc` elevi ]i studen\i [n baza:

* unui contract individual de munc` pe durat` determinat`, [ncheiat [n condi\iile legii, cu norm` [ntreag` sau, dup` caz, cu timp par\ial;

* unui contract de munc` temporar` numai dac` durata misiunii de munc` temporar` este egal` sau mai mic` dec@t durata vacan\ei.

          Nu beneficiaz` de acest stimulent financiar angajatorii care [ncadreaz` [n munc` elevi ]i studen\i anterior datei de [ncepere a vacan\ei stabilite potrivit legii, pentru elevii ]i studen\ii respectivi.

          Pentru acordarea stimulentului financiar lunar, angajatorii, din jude\ul Br`ila, vor [ncheia cu A.J.O.F.M. Br`ila, [n termen de 30 de zile de la data angaj`rii elevilor ]i studen\ilor afla\i [n perioada vacan\elor, o conven\ie (Anexa nr.1 la H.G.nr.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea [ncadr`rii [n munc` a elevilor ]i studen\ilor).

 

          Informa\ii suplimentare se pot ob\ine la sediul A.J.O.F.M. Br`ila, din b-dul Doroban\ilor, nr.603-605, parter, Biroul nr. 3.