COMUNICAT DE PRESA

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila evalueaza necesarul de formare profesionala, la nivelul judetului Braila, pentru anul 2007

 

 

Pentru evaluarea necesarului de formare profesionala, la nivelul judetului Braila, pentru anul 2007, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila informeaza angajatorii care au nevoie de forta de munca, calificat`, pentru care oferta de forta de munca, calificata, la nivel local, este insuficienta pentru a acoperi oferta de locuri de munca, despre posibilitatea de a solicita, conform cadrului legislativ existent:

                * Calificarea/recalificarea ]omerilor, afla\i [n eviden\ele A.J.O.F.M. Br`ila, prin Programul de Formare Profesional` a c`rui fundamentare se realizeaz` [n principal pe baza op\iunilor angajatorilor; calificare gratuit` a ]omerilor de c`tre A.J.O.F.M. Br`ila, cu [ncadrarea [n cadrul firmei a ]omerilor absolven\i ai Programului de Formare Profesional`. 

                * Calificarea salaria\ilor proprii.

Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur`rilor pentru ]omaj ]i stimularea ocup`rii for\ei de munc`, modificat` ]i completat`, sunt cofinan\ate din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj programele de formare profesional` organizate de c`tre angajatori pentru salaria\ii proprii.

Angajatorii care organizeaz`, [n baza planului de formare profesional`, programe de formare profesional` pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de preg`tire profesional`, autoriza\i [n condi\iile legii, pot primi, din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, o sum` reprezent@nd 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesional` organizate pentru un num`r de cel mult 20% din personalul angajat.

Cofinan\area se sus\ine pentru derularea unui singur program de formare profesional` [n cursul unui an.

* Organizarea de programe de formare profesional` prin ucenicie la locul de munc`.

Angajatorii care [ncadreaz` [n munc` persoane, [n baza unui contract de ucenicie la locul de munc`, conform legii, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, pe perioada derul`rii contractului de ucenicie, pentru fiecare persoan`:

    a) o suma egala cu 50% din salariul de baza minim brut pe \ar`, [n vigoare;

    b) o suma egal` cu contravaloarea lunar` a serviciilor de instruire teoretic` a ucenicului, f`r` a putea depa]i 20% din salariul de baza minim brut pe \ar`, [n vigoare.

Nu se acord` sumele men\ionate anterior pe perioada de prob` prevazut` [n cuprinsul contractului de ucenicie la locul de munca, precum ]i pe perioada [n care raporturile de munc` sunt suspendate. De asemenea, aceste sume nu se acord` angajatorilor care, anterior [ncheierii contractului de ucenicie la locul de munc`, au avut cu persoana [n cauz` [ncheiat un alt contract de ucenicie la locul de munc`.

Suma lunar` egal` cu 50% din salariul de baz` minim brut pe \ar`, [n vigoare, se acord` angajatorilor propor\ional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum ]i pentru perioada concediului anual de odihn` al ucenicului.

Calific`rile sau competen\ele profesionale pentru care se acord` sumele men\ionate mai sus se stabilesc anual prin ordin al pre]edintelui Agen\iei Na\ionale pentru Ocuparea For\ei de Munc`.

Angajatorii din jude\ul Br`ila care doresc s` organizeze programe de ucenicie la locul de munca trebuie s` ob\in` autorizarea de la Direc\ia de Munc`, Solidaritate Social` ]i Familie Br`ila, unde vor depune documenta\ia, prev`zut` [n H.G.234/2006.

{n acest context se impune ca angajatorii din judetul Braila s` procedeze la evaluarea necesarului de formare profesional` pentru anul 2007, astfel [ncāt s` poat` fi acoperit necesarul de for\` de munc` calificat`, la nivel local.

Pe cale de consecin\`, [n situa\ia [n care angajatorii doresc organizarea de c`tre A.J.O.F.M. Br`ila, a unor cursuri de calificare cu ]omerii afla\i [n eviden\a agen\iei, [n vederea angaj`rii acestora dup` absolvirea cursurilor, vor comunica, [n scris,  p@n` [n data de 27 octombrie 2006, meseriile/ocupa\iile [n care doresc s` organizeze aceste cursuri, c@t ]i num`rul cursan\ilor din r@ndul ]omerilor, pe fiecare meserie/ocupa\ie [n parte.

Informa\ii suplimentare, [n ceea ce prive]te programul de formare profesional`, se pot ob\ine la Centrul de Formare Profesional` al A.J.O.F.M. Br`ila din municipiul Br`ila, str. Sergent Tataru, nr. 2, corp B, et.3 ([n curtea Grupului Scolar Mihail Sebastian), tel. 0239/613034.

Cu considera\ie,

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

SIMONA-ELY CHIOIBAS