{n aten\ia angajatorilor

 

 

            Readucem in atentia angajatorilor, faptul ca, potrivit art.21 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, se depune/transmite pan` la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare a celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la sediul A.J.O.F.M. Braila, din B-dul Dorobantilor, nr.603-605, sau se transmite pe e-mail la adresa br_decl@ajofm.anofm.ro .

            Nedepunerea declaratiei lunare, pana la termenul stabilit, precum si completarea acesteia altfel dec@t conform modelelor prevazute [n anexele nr.1 si 2 la Ordinul nr. 405/ 23.07.2004, pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunar` de c`tre angajatori a eviden\ei nominale a asigura\ilor ]i a obliga\iilor de plat` la bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, sau cu date eronate, se sanc\ioneaz` potrivit legii nr.76/2002, art.114, alin.1, lit.b cu amend` cuprins` [ntre 5000-10000 lei.

            Inform`m angajatorii care au beneficiat de prevederile Ordonan\ei de urgen\` a Guvernului nr. 28/2009, cu privire la faptul c`, [n conformitate cu prevederile Ordinul ministrului muncii, familiei ]i protec\iei sociale nr. 1454/2009 pentru modificarea ]i completarea Procedurii privind declararea lunar` de c`tre angajatori a eviden\ei nominale a asigura\ilor ]i a obliga\iilor de plat` la bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, art. II, alin. 2, pentru declararea orelor din programul de lucru īn care raporturile de munc` ale salaria\ilor au fost suspendate īn temeiul art. 52, alin. (1), lit. d), din Legea nr. 53/2003, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ]i pentru care salaria\ii respectivi ]i angajatorul acestora au fost scuti\i de plata contribu\iilor la bugetul asigur`rilor pentru ]omaj īn temeiul art. 2 O.U.G. nr. 28/2009, aprobat` cu modific`ri ]i complet`ri prin Legea nr. 268/2009, aferente perioadei care a trecut de la data intr`rii īn vigoare a ordonan\ei de urgen\`, angajatorii au obliga\ia de a declara orele respective prin depunerea de declara\ii rectificative, īn termen de dou` luni de la data public`rii īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a acestui ordin, respectiv, Monitorul Oficial nr.579/20 august 2009.

            {n acest context, men\ion`m faptul c`, nedepunerea declara\iilor rectificative la solicitarea, [n scris, a agen\iilor pentru ocuparea for\ei de munc`, constituie contraven\ie ]i se sanc\ioneaz`, potrivit legii nr.76/2002, art.114, alin.1, lit.a cu amend` cuprins` [ntre 3000-5000 lei, de c`tre organele de control m`suri active ale agen\iilor pentru ocuparea for\ei de munc`.