Inapoi 

COMUNICAT DE PRES[

Formarea profesional` a ]omerilor prin

Programul Jude\ean de Formare Profesional`, aferent anului 2006

               

 

{n ceea ce prive]te activitatea de formare profesional` a persoanelor ce se afl` [n eviden\a agen\iei, prin Programul Jude\ean de Formare Profesional` pentru anul 2006,  ne-am propus, [n vederea facilit`rii procesului de integrare pe pia\a muncii, cuprinderea la cursuri de calificare, a unui num`r de 1000 persoane, din care 800 ]omeri si 200 alte categorii (salaria\ii proprii ai angajatorilor; persoane aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei; persoane care au reluat activitatea ca urmare a [ncet`rii concediului pentru cre]terea copilului p@n` la [mplinirea v@rstei de 2 ani, respectiv 3 ani [n cazul copilului cu handicap; persoane care au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar; persoane care au reluat activitatea ca urmare a recuper`rii capacit`tii de munc` dup` pensionarea pentru invaliditate, ].a.).

Deoarece ponderea ]omerilor din mediu rural este mai mare dec@t cea din mediul urban, reprezint` 63,8 % din num`rul total de ]omeri [nregistra\i la 30.04.2006, [n  primele 4 luni a.c., din totalul de 685 ]omeri participan\i la cursuri de formare profesional` 82,2 % sunt ]omeri din mediul rural.

{nc` din anul 2005, unul din obiectivele agen\iei [l reprezint` orientarea form`rii profesionale ]i spre mediul rural. Astfel, [n urma deplas`rilor efectuate de salaria\ii agen\iei [n toate comunele din jude\, pentru identificarea celor mai potrivite solu\ii pentru ocuparea for\ei de munc` disponibil` [n zonele respective, au fost [nregistrate solicit`ri referitoare la necesitatea organiz`rii de cursuri de calificare pentru persoanele din mediul rural, [n ocupa\ii specifice fiec`rei zone administrative. Acest fapt, ne-a determinat s` consider`m c` este necesar s` acord`m un interes crescut nevoilor de formare ale acestui grup \int`. {n consecin\`, p@n` la data de 17.05.2006, au fost organizate 19 cursuri de calificare, derulate prin furnizori autoriza\i de formare profesional`, [n 13 localit`\i din mediul rural, astfel:

-          [n ocupa\ia de “piscicultor” (42 cursan\i, curs finalizat [n data de 04.05.2006) [n comuna St`ncu\a;

-          [n ocupa\ia “lucr`tor [n cre]terea animalelor” (total 319 cursanti) – [n comunele: Ulmu (28 persoane, curs finalizat [n 10.05.2006), V`deni (56 persoane, curs finalizat [n 05.05.2006), Ciocile (39 persoane, curs finalizat [n 12.05.2006), Dude]ti (28 persoane, curs finalizat [n 12.05.2006), Surdila Greci (42 persoane, curs finalizat [n 09.05.2006), B`r`ganul (28 persoane, curs finalizat [n 11.05.2006), Scor\aru Nou (24 persoane, cursul se va finaliza [n 23.05.2006), Salcia Tudor (46 persoane, cursul se va finaliza [n 24.05.2006, Unirea (28 persoane, cursul se va finaliza [n 23.05.2006);

-          [n ocupa\ia “lucr`tor [n cultura plantelor” (total 108 cursan\i) – [n comunele: Unirea (52 persoane, cursul se va finaliza [n luna mai), R[mnicelu (28 persoane, cursul se va finaliza [n luna iunie), Ciocile (28 persoane, cursul se va finaliza [n luna iulie).

La aceste cursuri, au fost cuprinse 469 persoane din mediul rural interesate s` ob\in` certificatul de produc`tor, respectiv permisul de pescuit, pentru ocupa\iile [n care doresc s`-]i desf`]oare activitatea. P@n` la finele acestui an a fost identificat` nevoia de formare profesional` pentru [nc` 200 persoane din mediu rural, [n ocupa\iile de “lucr`tor [n cre]terea animalelor” (102 persoane) ]i “lucr`tor [n cultura plantelor” (98 persoane).

Pentru persoanele din municipiul Br`ila, se afl` [n desf`]urare, patru cursuri de calificare cu c@te 28 cursan\i/curs, [n meseriile de “osp`tar”, “buc`tar”, “confec\ioner asamblor articole din textile” ]i “patiser”, acesta din urm` fiind organizat la sediul Centrului de Formare Profesional` Br`ila, ce apar\ine A.J.O.F.M. Br`ila.

{n ceea ce prive]te programele de formare profesional` adresate altor categorii de persoane men\ion`m faptul c`, [n luna mai a.c. au [nceput patru cursuri de calificare pentru persoanele ce se afl` [n deten\ie la Penitenciarul de tineri ]i minori din Tichile]ti, [n vederea facilit`rii procesului de integrare a acestora pe pia\a muncii dup` eliberarea din deten\ie. La aceste cursuri sunt cuprin]i c@te 13 cursan\i/curs, [n ocupa\iile de: “frizer”, “buc`tar”, “lucr`tor [n cultura plantelor” ]i “lucr`tor [n cre]terea animalelor”, ce se vor finaliza [n trimestrul II a.c..

De asemenea, la sf@r]itul acestei luni, vor mai [ncepe la Penitenciarul Br`ila, dou` cursuri de calificare [n ocupa\ia de “buc`tar”, respectiv “lucr`tor [n cultura plantelor” cu c@te 13 cursan\i din r@ndul persoanelor ce se afl` [n deten\ie, cursuri ce se vor finaliza [n trimestrul II a.c..

Un alt grup \int` c`ruia [i vom acorda ]i anul acesta o aten\ie deosebit`, [l reprezint` persoanele de etnie rom`. Deja, din r@ndul acestora, au fost cuprinse la diverse cursuri, [ncepute [n acest an, 39 de persoane iar [n  data de 30.05.2006, va [ncepe [n comuna }u\e]ti, un curs de calificare [n ocupa\ia de “lucr`tor [n cultura plantelor”, la cererea a 28 persoane de etnie rom` interesate s` ob\in` certificatul de produc`tor.

Conform cerin\elor de for\` de munc` calificat` ale angajatorilor br`ileni, tot pentru perioada imediat urm`toare, vom organiza cursuri de calificare [n meseriile de “sudor electric” ]i “brutar”, cursuri ce se vor organiza prin furnizori autoriza\i, precum ]i cursuri de “zidar, pietrar, tencuitor” ]i “t@mplar universal” ce se vor desf`]ura prin Centrul de Formare Profesional` Br`ila al A.J.O.F.M. Br`ila.

Foarte important este faptul c`, [n afar` de aceste programe de formare profesional`, agen\ia poate asigura finan\`ri din Bugetul Asigur`rilor pentru }omaj ]i pentru: angajatori care doresc s`-]i califice proprii angaja\i, sau care organizeaz` programe de formare profesional` prin ucenicie la locul de munc`.

Angajatorii din jude\ul Br`ila care doresc s` organizeze ucenicie la locul de munca trebuie s` ob\in` autorizarea de la Direc\ia de Munc`, Solidaritate Social` ]i Familie Br`ila, unde vor depune documenta\ia, prev`zut` [n H.G.234/2006.

Calific`rile sau competen\ele profesionale pentru care se pot acorda finan\`ri din Bugetul Asigur`rilor pentru }omaj se stabilesc, anual, prin ordin al pre]edintelui Agen\iei Na\ionale pentru Ocuparea For\ei de Munc`.

            {n trimestrul al II-lea, vom organiza ]i selec\ia angajatorilor care vor organiza programe de formare profesional` pentru proprii salaria\i [n vederea acord`rii, din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, a sumei reprezent@nd 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesional` pentru un num`r de cel mult 20% din personalul angajat, cu obliga\ia de a men\ine raporturile de munc` sau de serviciu ale persoanelor participante, pentru care s-a acordat suma, cel pu\in 3 ani de la data acord`rii acesteia. Aceast` sum` se acord` pentru derularea unui singur program de formare profesional` [n cursul unui an.

Pentru anul trecut am organizat dou` astfel de selec\ii, din p`cate un singur angajator din jude\ul nostru a fost interesat de aceast` facilitate, dar, nu a [ndeplinit criteriul de eligibilitate [n ceea ce prive]te debitele la Bugetul de Stat.

Reamintim, ]i cu aceast` ocazie, angajatorilor din jude\, faptul c` accesarea acestor finan\`ri pentru cele dou` tipuri de programe constituie oportunit`\i pentru adaptarea abilit`\ilor ]i competen\elor propriilor angaja\i la cerin\ele reale ale activit`\ilor specifice.     

 

 

 

 

Director Executiv,

 

Simona-Ely CHIOIBAS