Nr. 37035 / 29.12.2010

 

 

COMUNICAT DE PRES[

Modific{ri ~i complet{ri aduse Legii nr.76/2002 de Legea nr.233/2010

 

 

 

Modific{ri ~i complet{ri aduse Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur{rile pentru ~omaj ~i stimularea ocup{rii for#ei de munc{ de Legea nr.233/2010.

 

  La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni }n ultimele 24 de luni premerg{toare datei }nregistr{rii cererii, nu se iau }n considerare perioadele care reprezint{ stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea ~i acordarea anterioar{ a unui drept la indemniza#ie de ~omaj.

Perioadele care reprezint{ stagiu de cotizare ~i care au fost utilizate pentru stabilirea ~i acordarea anterioar{ a unui drept la indemniza#ie de ~omaj, se iau }n considerare la stabilirea stagiului de cotizare }n func#ie de care se stabile~te perioada pentru care se acord{ indemniza#ia de ~omaj ~i cuantumul acestui drept.

 

  Persoanele care beneficiaz„ de indemniza#ie de şomaj au ~i obliga#ia de a }n~tiin#a }n scris agen#ia pentru ocuparea for#ei de munc{ la care sunt }nregistrate apari#ia st{rii de incapacitate temporar{ de munc{ ~i datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor ~i unitatea }n care func#ioneaz{ acesta, }n termen de 24 de ore de la data acord{rii concediului medical. ]n situa#ia }n care apari#ia st{rii de incapacitate temporar{ de munc{ a intervenit }n zile declarate nelucr{toare sau }mplinirea termenului de 24 de ore se realizeaz{ }n zile declarate nelucr{toare, persoanele care beneficiaz{ de indemniza#ie de ~omaj au obliga#ia de a }n~tiin#a agen#ia pentru ocuparea for#ei de munc{ la care sunt }nregistrate, }n prima zi lucr{toare.

]n cazul }n care persoanele care beneficiaz„ de indemniza#ie de ~omaj ~i sunt }n incapacitate de temporar{ de munc{ nu au }ndeplinit obliga#ia de a }n~tiin#a }n scris agen#ia pentru ocuparea la care sunt }nregistrate apari#ia st{rii de incapacitate temporar{ de munc{ ~i datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor ~i unitatea }n care func#ioneaz{ acesta, }n termen de 24 de ore de la data acord{rii concediului medical, perioada de suspendare a indemniza#iei de ~omaj pe perioada acord{rii indemniza#iei pentru incapacitate temporar{ de munc{, face parte din perioada de acordare a indemniza#iei de ~omaj.

 

  Persoanele care beneficiaz{ de indemniza#ie de ~omaj ~i care particip{ la programe de formare profesional{, organizate }n condiţiile legii, a c{ror finan#are este asigurat{ din asisten#a financiar{ nerambursabil{ primit{ de Rom|nia, }n calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regional{, Fondului social european ~i Fondului de coeziune au obliga#ia s{ prezinte lunar, la data program{rii la viz{, agen#iei pentru ocuparea for#ei de munc{ la care sunt }nregistrate dovada particip{rii lor la programe de formare profesional{ a c{ror finan#are este asigurat{ din asisten#a financiar{ nerambursabil{ primit{ de Rom|nia, }n calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regional{, Fondului social european ~i Fondului de coeziune, sau, dup{ caz, dovada particip{rii la examenul de absolvire a acestora.

Persoanele care beneficiaz{ de indemniza#ie de ~omaj, cu excep#ia acelora care particip{ la programe de formare profesional{ organizate }n condi#iile legii, a c{ror finan#are este asigurat{ din asisten#a financiar{ nerambursabil{ primit{ de Rom|nia, }n calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regional{, Fondului social european ~i Fondului de coeziune, pe perioada }n care particip{ la aceste programe de formare profesional{, }n condi#iile }n care, anterior includerii }n cadrul acestor programe de formare profesional{, nu au fost cuprinse }n serviciile pentru stimularea ocup{rii for#ei de munc{ ~i de formare profesional{ oferite de agen#ia pentru ocuparea for#ei de munc{, sunt obligate s{ participe la programele de formare profesional{ oferite ~i organizate de agen#iile pentru ocuparea for#ei de munc{, precum ~i la examenul de absolvire a acestora.

 

 

ECTOR EXECUTIV,

 

Director Executiv,

 

Simona-Adriana CIRLIGEA