COMUNICAT DE PRESA

 

 

 

 

Agen\ia Jude\ean` pentru Ocuparea For\ei de Munc` Br`ila efectueaz` o reactualizare a dosarelor persoanelor care doresc s` lucreze [n str`in`tate. Astfel, persoanele care doresc s` plece la munc` [n str`in`tate ]i au un dosar [nregistrat [n acest sens, dar care ]i-au schimbat datele de contact sunt a]teptate la sediul Agen\iei Jude\ene pentru Ocuparea For\ei de Munc` Br`ila din B-dul. Doroban\ilor, nr. 603-605, de luni p@n` vineri, [n intervalul orar 0900 1600, pentru a participa la acest` ac\iune.

De asemenea, sunt a]teptate la sediul A.J.O.F.M. Braila ]i persoanele care doresc s` se [nscrie [n vederea ob\inerii unui loc de munc` [n str`in`tate.

Documentele necesare la [nscriere sunt urm`toarele: copie BI sau CI cu valabilitatea de minim ]ase luni, copie pa]aport cu valabilitate de minim ]ase luni, fi]a personal` (tipizat), CV [n limba rom@n` (tipizat), copie legalizat` a certificatului de absolvire, calificare sau dovada din care s` rezulte experien\a [n domeniul agricol (pentru persoanele care opteaz` pentru acest domeniu), copie legalizat` a c`r\ii de munc` (toate paginile scrise), certificat de s`n`tate eliberat de medicul de medicina muncii.

Totodat` mai sunt necesare: cazierul judiciar [n original care s` ateste c` nu are antecedente penale (termen de valabilitate ]ase luni), declara\ie pe propria r`spundere legalizat` notarial din care s` rezulte c` solicitantul nu beneficiaz` de pensie de invaliditate, declara\ie pe proria r`spundere din care s` rezulte num`rul de copii minori afla\i [n [ntre\inerea acestuia ]i persoana c`reia [i vor r`m@ne [n [ntre\inere minorii, autentificat` la notariat, dovada emis` de Serviciul Public pentru Asisten\` Special`/primar, din care s` rezulte c` solicitantul de locuri de munc` [n str`in`tate a notificat acestora inten\ia de a lucra [n str`in`tate, dou` fotografii tip pa]aport.

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Simona Ely CHIOIBAS