Inapoi

 

.

 

COMUNICAT DE PRESA

Subven\ionarea locurilor de munc` pentru [ncadrarea ]omerilor

 care mai au maxim 3 ani p@n` la [ndeplinirea condi\iilor de pensionare

 

 

 

 

          Agen\ia Jude\ean` pentru Ocuparea For\ei de Munc` Br`ila, subven\ioneaz`, din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, locurile de munc` pe care angajatorii [ncadreaz`, potrivit legii, ]omeri care [n termen de 3 ani de la data angaj`rii [ndeplinesc, conform legii, condi\iile pentru a solicita pensia anticipat` par\ial` sau de acordare a pensiei pentru limit` de v@rst`, dac` nu [ndeplinesc condi\iile de a solicita pensia anticipat` par\ial`. Astfel, angajatorii vor beneficia lunar, pe perioada angaj`rii, p@n` la data [ndeplinirii condi\iilor respective, de o sum` egal` cu un salariu minim brut pe \ar` [n vigoare.

          Nu beneficiaz` de aceast` subven\ie angajatorii care [n ultimii 2 ani au fost [n raporturi de munc` sau de serviciu cu persoanele angajate din acest` categorie.

Calculul datelor la care persoana [ndepline]te condi\iile pentru a solicita pensie anticipat` par\ial` sau de acordare a pensiei pentru limit` de v@rst` revine angajatorului care va avea [n vedere condi\iile existente la data angaj`rii ]i []i asum` r`spunderea pentru datele comunicate.

In anul 2005 au fost angajati prin subventionarea locului de munc`  13 ]omeri, [n condi\iile prezentate anterior.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

 

Simona-Ely CHIOIBAS