Informare cu privire la Legea nr.279/2005 privind  ucenicia la locul de munca, republicata, HG nr.  1212/2011 pentru modificarea si completarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin HG nr.234/2006

 

 

CE NOUTATI ADUC MODIFICARILE LEGII?

 

  Se elimina obligatia angajatorului de a obtine autorizatia si atestatul de maistru de ucenicie, avand in vedere ca angajatorul trebuie sa desemneze o persoana care sa coordoneze ucenicia la locul de munca. Coordonarea formarii profesionale urmeaza sa fie realizata de coordonatorul de ucenicie. Acesta trebuie sa fie salariat al angajatorului care organizeaza ucenicia la locul de munca.

 

  Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni.

 

  Angajatorul are obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, si de a  suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca.

 

  Durata contractului de ucenicie la locul de munca se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

a)    12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 1;

b)   24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 2;

c)    36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 3.

 

CONTRACTUL DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

 

  Este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

 

  Se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

 

  Anterior inceperii activitatii, contractul de ucenicie la locul de munca se [nregistreaza si [n registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

          Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie la locul de munca cuprinde si clauze cu privire la:

a)    calificarea pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;

b)   numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;

c)    locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;

d)   durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca.

 

  Poate fi incadrata ca ucenic in munca orice persoana fizica ce a implinit varsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, si nu detine o calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;

 

  Persoana fizica poate incheia un contract de ucenicie la locul de munca, in calitate de ucenic, si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali;

 

  Maternitatea nu constituie motiv de discriminare in executarea uceniciei la locul de munca;

 

  Ucenicii care au implinit varsta de 18 ani au dreptul la intretinere, acestora aplicandu-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor;

 

  Poate incheia contracte de ucenicie la locul de munca si:

a)    persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;

b)   intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala.

 

Documente necesare

 

  Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie la locul de munca sunt:

a)    actul de identitate, in original si in copie;

b)   certificatul de nastere, in original si in copie;

c)    copii legalizate ale actelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie;

d)   certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;

e)    acordul scris al parintilor sau, dupa caz, al reprezentantilor legali pentru persoanele care au varsta de 15 ani.

 

  Ucenicilor care au varsta cuprinsa intre 15 si 18 ani le sunt aplicabile prevederile HG nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca.

 

INSTITUTII CU ATRIBUTII N IMPLEMENTAREA LEGII UCENICIEI

 

Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala

 

  Angajatorul care organizeaza ucenicia la locul de munca are obligatia sa depuna, direct sau prin posta, cu confirmare de primire, anterior organizarii uceniciei la locul de munca, la AJPIS, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are sediul, respectiv domiciliul, urmatoarele documente:

a)    programul de formare prin ucenicie;

b)   declaratia pe propria raspundere a angajatorului ca acesta poate indeplini toate conditiile pentru organizarea programului de ucenicie la locul de munca;

c)    lista centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizate, propusa pentru calificarea pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

 

  Angajatorul are obligatia de a instiinta Agentiile judetene cu privire la incheierea de contracte de ucenicie la locul de munca in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor de ucenicie respective.

 

Inspectia muncii prin inspectoratele teritoriale de munca

 

  Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.  Obligatia de incheiere a contractului de ucenicie la locul de munca, in forma scrisa, revine angajatorului.  

 

   Anterior inceperii activitatii, contractul de ucenicie la locul de munca se inregistreaza si in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

 

  Inspectorii de munca au competenta de a controla modul de incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare a contractului de ucenicie la locul de munca.

 

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

 

  Angajatorul care organizeaza ucenicia la locul de munca are obligatia sa comunice agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza isi are sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca pentru care urmeaza sa organizeze programe de ucenicie la locul de munca;

 

  Angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca,  poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.        

 

          Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

 

  Prevederile nu se aplica:

a)    pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie la locul de munca;

b)   pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate;

c)    pe perioada de prelungire a contractului de ucenicie.

 

  Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

 

  Angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie la locul de munca, o conventie.

 

  Suma cuvenita se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.

 

  n cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

 

  Nu beneficiaza de suma, angajatorii care, anterior incheierii contractului de ucenicie la locul de munca, au avut cu persoana in cauza incheiat un alt contract de ucenicie la locul de munca.

 

  Angajatorii care beneficiaza de facilitati sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de munca incheiat.

 

  n situatia in care ucenicul nu obtine nici a doua oara Certificatul de competente profesionale, angajatorul este obligat sa restituie, in totalitate, agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data primirii celei de-a doua decizii a Comisiei de evaluare, eliberata potrivit legii.

 

  Controlul respectarii obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca incheiate intre ucenici si angajatorii care beneficiaza de sume din bugetul asigurarilor pentru somaj, se efectueaza de organele de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

 

  Angajatorul care organizeaza ucenicia la locul de munca trebuie sa asigure:

a)      resursele materiale, umane si financiare necesare organizarii si desfasurarii uceniciei la locul de munca;

b)      elaborarea unui plan de activitate a ucenicului pentru calificarea pentru care doreste sa angajeze ucenici.

 

  Cu cel putin 45 de zile calendaristice inainte de data incetarii contractului de ucenicie, angajatorul are obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale.

 

  Angajatorul are, in principal, urmatoarele obligatii:

a)      sa contacteze un centru autorizat de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale;

b)     sa asigure conditiile necesare pentru inscrierea ucenicului la procesul de evaluare si certificare a competentelor;

c)      sa asigure conditiile necesare pentru participarea ucenicului la procesul de evaluare si certificare a competentelor.

 

  Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca.

 

STATUTUL UCENICULUI

 

  Persoana incadrata in munca in baza contractului de ucenicie la locul de munca are statut de ucenic.

 

  Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

 

  Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica sau numai pregatirea practica.

 

  La incheierea contractului de ucenicie, partile pot conveni ca, la incetarea acestuia, activitatea sa poata continua prin incheierea unui contract individual de munca pentru exercitarea ocupatiei in care ucenicul va fi calificat.

 

  Statutul de ucenic ii confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, precum si drepturile si obligatiile prevazute de prezenta lege.

 

  Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, in masura in care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

 

  In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare astfel incat coordonatorul de ucenicie sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.

 

  Pe acelasi loc de munca nu pot fi angajati succesiv mai mult de 3 ucenici pe perioada de proba.

 

       Informatii suplimentare privind ucenicia la locul de munca sunt oferite la Centrul de Formare Profesionala al A.J.O.F.M. Braila, ce se afla situat pe strada Sergent Tataru, nr.2, Corp B, etaj 3, sau la numerele de telefon 0239/613080, respectiv 0239/613034, persoana de contact d-na Luca Argentina.