{n conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj se acord` credite [n condi\ii avantajoase pentru crearea de noi locuri de munc` prin [nfiin\area sau dezvoltarea de [ntreprinderi mici ]i mijlocii, unit`\i cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, precum ]i activit`\i independente desf`]urate de persoane fizice autorizate.

          Creditele se acord` în baza unor proiecte de fezabilitate, propor\ional cu num`rul de locuri de munc` ce vor fi create, pentru o perioad` de cel mult 3 ani, pentru investi\ii, inclusiv perioada de gra\ie de maximum 6 luni ]i, respectiv, un an pentru asigurarea produc\iei,  cu o dobând` de 50% din dobânda de referin\` a B`ncii Na\ionale a României.

          În jude\ele în care rata medie anual` a ]omajului s-a situat peste rata medie anual` a ]omajului pe \ar`, comunicat` de Agen\ia Na\ional` pentru Ocuparea For\ei de Munc`, creditele se acord` în anul calendaristic urm`tor cu o dobând` de 25% din dobânda de referin\` a B`ncii Na\ionale a României.

Beneficiaz` de credite, în condi\iile legii, cu dobânda de 25% ]i persoanele în vârst` de pân` la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dat` ]i urmeaz` studiile la cursuri de zi  la o institu\ie de înv`\`mânt superior de stat sau particular, autorizat` sau acreditat`, în condi\iile legii.         Creditele se acord` studen\ilor care înfiin\eaz` sau dezvolt`, individual sau împreun` cu al\i studen\i care îndeplinesc condi\iile prev`zute de lege, intreprinderi mici ]i mijlocii, unit`\i cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, precum ]i activit`\i independente desf`]urate de persoane fizice autorizate.

Beneficiarii de credite trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele condi\ii:

    a) sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;

    b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;

    c) pe cel putin 60% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii ori de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

    d) personalul incadrat provenit din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;

    e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma incetarii raporturilor de munca a unor angajati in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare.

Somerii care se obliga sa înfiinteze întreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau care desfasoara o activitate economica în calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor în conditii avantajoase.

 Din fondul asigurarilor pentru somaj se acorda si fonduri nerambursabile în baza unor proiecte de fezabilitate, propor\ional cu num`rul de locuri de munc` ce vor fi create. Aceste fonduri se acord` pentru înfiin\area sau dezvoltarea de întreprinderi mici ]i mijlocii, unit`\i cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, precum ]i activit`\i independente desf`]urate de persoane fizice autorizate, care î]i desf`]oar` activitatea în localit`\i confruntate cu fenomene de s`r`cie ]i excluziune social` din cauza nivelului ridicat al ]omajului..

          Localit`\ile în care se vor acorda fondurile nerambursabile, precum ]i sumele ce vor fi alocate fiec`rei localit`\i se stabilesc prin hot`râre a Guvernului în limitele stabilite prin Legea bugetului  asigur`rilor sociale de stat.

          Pentru acordarea creditelor în condi\ii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile, contribu\ia beneficiarului trebuie s` fie de cel pu\in 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.

 Beneficiarii de credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile au obligatia de a mentine locurile de muca nou create pentru o perioada minima de 5 ani.

Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite în condi\ii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, precum ]i cuantumul maxim al acestora ce pot fi acordate unui beneficiar se vor stabili prin legea bugetului asigur`rilor sociale de stat.

Întreprinderile familiale pot primi credite în condi\ii avantajoase sau fonduri nerambursabile, propor\ional cu num`rul membrilor acestora, iar întreprinzatorii titulari ai unei întreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desf`]oar` activit`\i economice, proportional cu numarul persoanelor angajate sau, dupa caz, pentru finan\area propriului loc de munc`.

Întreprinderile familiale, întreprinzatorii titulari ai unei întreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice pot primi credite, în conditii avantajoase, daca cel putin unul dintre membrii întreprinderii familiale, respectiv întreprinzatorul titular al unei întreprinderi individuale si persoana fizica autorizata sunt asigurate în sistemul asigurarilor pentru somaj si au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni în ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului.

Întreprinderile familiale, întreprinzatorii titulari ai unei întreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii întreprinderii familiale, respectiv întreprinzatorul titular al unei întreprinderi individuale si persoana fizica autorizata au realizat un stagiu total de cotizare în sistemul asigurarilor pentru somaj, de minimum 24 de luni.

          Procedura ]i criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile, se stabilesc prin hot`râre a Guvernului.

Condi\iile de acordare ]i rambursare a creditelor, de acordare  a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garan\iilor, organizarea ]i desf`]urarea licita\iilor pentru desemnarea b`ncilor ]i agen\iilor autorizate s` acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale ]i Persoanelor Varstnice ]i B`ncii Na\ionale a Romaniei.