Persoanele care solicita acordarea indemnizatiei de somaj, in conditiile Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii, se vor prezenta la: Agentia Locala Braila cu sediul in str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, et.3 (in curtea Grupului Scolar Mihail Sebastian); Puctul de Lucru Faurei cu sediul in str. Republicii, nr.36 sau la Puctul de Lucru Insuratei cu sediul in Sos.Brailei, nr.18, in functie de localitatea unde isi au domiciliul.

                   1. actul de identitate, in original si copie;

                   2. carnetul de munca, in original si copie ;

                   3. certificat de casatorie pentru persoanele de sex feminin;

                   4. actele de studii si de calificare, in original si copie ;

                   5. adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa ori apta de munca, sau ca are eventuale restrictii medicale ;

                   6. acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri, sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;

                   7. adeverinta eliberata de angajator, din care sa rezulte baza de calcul din ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, data incadrarii, data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum si perioadele de suspendare ale raporturilor de munca din ultimele 24 de luni (model A.J.O.F.M.);

                   8. deciziile de incetare ale contractelor individuale de munca, pentru date de incetare dupa 01.01.2011 (in original si copie) ;

                   9. extras de cont cu contul IBAN daca se solicita plata prin card.

               

        Indemnizatia de somaj se acorda de la data incetarii activitatii, daca cererea de acordare este inregistrata in 10 zile calendaristice. Daca se depaseste acest termen, indemnizatia de somaj se acorda de la data inregistrarii cererii.   

 

          Indemnizatia de somaj se acorda somerilor, care solicita indemnizatie de somaj,  pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

    a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

    b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

    c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

 

          Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

          a) 75% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

          b) 75% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

 

          Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, sunt:

          a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

           b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

          c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;

          d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

 

- nu urmeaza o forma de invatamant  la data solicitarii dreptului;

- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indicatorul social de referinta, in vigoare in luna pentru care se face dovada.

            Se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca daca fac dovada ca in perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca sau la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii, in vederea medierii pentru incadrarea in munca. Dovada inregistrarii la furnizorii de servicii se face cu o adeverinta eliberata de acestia prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii.

 

        Actele necesare pentru solicitarea indemnizatiei pentru somaj sunt urmatoarele:

 

       1. actul de identitate, in original si copie;

       2. actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si copie; persoanele care au absolvit o forma de invatamant, fara a sustine examenul de diploma,

           vor prezenta si foaia matricola, in copie si original;

       3. adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa ori apta de munca, sau ca are eventuale restrictii medicale;

       4. acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici   

           decat indicatorul social de referinta in vigoare;

    

Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni, in cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinta, garantat in plata.

 

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

a) Sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt înregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

         b) Sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca unde sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

         c) Sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de  agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt inregistrate;

        d) Sa prezinte lunar, la data programarii la viza, dovada participarii lor la programe de formare profesionala, sau, dupa caz, dovada participarii la examenul de absolvire a acestora, daca participa la programe de formare profesionala, organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune;

        e) De a instiinta in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare. In cazul in care persoanele care beneficiază de indemnizatie de somaj si sunt in incapacitate de temporara de munca nu au indeplinit obligatia de a instiinta in scris agentia pentru ocuparea la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical, perioada de suspendare a indemnizatiei de somaj pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.

           f) Sa caute activ un loc de munca.

               Prin “a cauta activ un loc de munca, se intelege a dovedi ca persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de munca la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, unde se afla in evidenta pentru gasirea unui loc de munca, in afara datei programarii lunare, sau la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea fortei de munca, acreditati in conditiile legii, in vederea medierii pentru incadrarea in munca.