Din bugetul asigurarilor pentru somaj, se acorda, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesional`, programe de formare profesional` pentru proprii angaja\i, derulate de furnizori de servicii de preg`tire profesional`, autoriza\i [n condi\iile legii, o sum` reprezent@nd 50 % din cheltuielile cu serviciile de formare profesional` organizate pentru un num`r de cel mult 20 % din personalul angajat, cu obliga\ia de a men\ine raporturile de munc` sau de serviciu ale persoanelor participante, pentru care s-a acordat suma, cel pu\in 1 an de la data acord`rii acesteia.

    Aceast` sum` se acord` pentru derularea unui singur program de formare profesionala [n cursul unui an.