Persoanele care primesc indemnizatii de somaj conform Legii nr.76/2002, provenite din munca, ce se angajeaza, pentru program normal de lucru, pe o perioada mai mare de 12 luni,  beneficiaza de o suma lunara, neimpozabila, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj. Aceasta suma lunara se acorda de la data angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj,  in cazul in care solicitarea se inregistreaza in termen de maximum 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatia de somaj ca urmare a angajarii. 
          Nu beneficiaza de completarea veniturilor salariale persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au avut raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani.

  Acte necesare

a) cerere tip;

b) instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca;

c) copie act identitate;

d) copie contract munca - pe fiecare pagina cu inscrisul „conform cu originalul”, semnatura si stampila unitatii angajatoare

e) dovada emisa de angajator din care sa reiasa faptul ca, nu a avut in ultimii 2 ani raporturi de munca sau de serviciu;

f)  adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca a lucrat efectiv in luna anterioaraaceasta se va prezenta lunar, pana in data de 15 ale lunii, pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj.

        Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1000 lei, neimpozabilă.

          Prima de activare se acorda in doua transe, astfel:

         - o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii (500 lei);

          - o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 3 luni de la angajare (500 lei).

           Nu beneficiază de prima de activare persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.

         Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

 

 

 

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se incadreaza in munca, in aceasta perioada, cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie de 1500 lei (egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta), in vigoare la data incadrarii.

  Prima de insertie se acorda in doua transe, astfel:

         - 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii (750 lei);

          - 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare (750 lei).

 

    Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii.

 

 

 

     Prima de relocare, neimpozabilă, se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.


    Această primă este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei și se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni. Cheltuielile pentru locuire sunt cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă.


    În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suporta cheltuielile aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.


    Prima de relocare
se acordă la cerere şi nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare.
 

    Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă de relocare în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, într-o perioadă de 12 luni de la angajare.

Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii.

 

    Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni,  într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.

     Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

     Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni, persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

     Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

 

     

Pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni,  într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

         Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:

         a) 12.500 lei pentru persoanele care se încadrează în muncă, in conditiile mentionate anterior;

         b) 15.500 lei pentru persoanele care se încadrează în muncă, in conditiile mentionate anterior, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

         În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute anterior, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

         Primele de instalare stabilite în cuantumurile mentionate anterior se acordă în două tranşe, astfel:

         a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;

         b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

         În situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportă cheltuielile aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, la data instalării, într-o singură tranşă, astfel:

         a) 3.500 lei pentru persoanele care se încadrează în muncă, in conditiile de acordare a primei de instalare;

         b) 6.500 lei pentru persoanele care se încadrează în muncă, in conditiile de acordare a primei de instalare, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

         c) 3.500 lei pentru fiecare soţ, [n cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare.

         Prima de instalare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

         Prima se restituie integral de către angajat  dacă:

- într-o perioadă mai mică de 12 luni, de la data încadrării în muncă, încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui;

- revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare.

         Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni.


          
Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

 

Nu beneficiaza de primele de mobilitate:

    a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;

    b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

    c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

    d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează;

    e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;

    f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

      Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi în cazul în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.