SERVICII OFERITE PERSOANELOR AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

 

*           Informare si consiliere profesionala

*           Medierea muncii in Romania

*           Medierea muncii in UE - EURES

*           Formarea profesionala

*           Servicii de preconcediere

*           Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

*           Bursa locurilor de munca

*           Primă de activare ( se acorda somerilor neindemnizati inregistrati in evidenta agentiei de mai mult de 30 zile, care se incadreaza in munca pe o perioada de cel putin 3 luni)

*           Primă de insertie (se acorda absolventilor inregistrati in evidenta agentiei, care se incadreaza in munca in termen de 60 zile de la data angajarii)

*           Completarea veniturilor salariale (se acorda somerilor indemnizati inregistrati in evidenta agentiei, care se incadreaza in munca pe o perioada mai mare de 12 luni)

*           Stimularea mobilitatii fortei de munca

*           Acompaniament social personalizat pentru tinerii cu risc de marginalizare sociala (somer inregistrat cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care se afla in una dintre urmatoarele categorii: se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem; are dizabilitati; nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea; are copii in intretinere; a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate).

 

         Informare ]i consiliere profesional`

 

Informarea ]i consilierea profesional` reprezint` orice informa\ie sau sfat oferit unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupa\ii, progresul [ntr-o ocupa\ie, adaptarea la o ocupa\ie care se modific`, schimbarea ocupa\iei [n scopul cre]terii       ]anselor de a g`si un loc de munc` corespunzător aspiraţiilor profesionale, preg`tirii profesionale ]i ofertei de locuri de munc` existente pe pia\a local`.

Serviciile de informare ]i consiliere privind cariera se acord` gratuit ]omerilor   ]i  constau [n:

        Serviciile de informare ]i consiliere profesionala privind cariera pot fi acordate ori de c@te ori este necesar, [n mod individual sau [n grup.

 

  Medierea muncii

 

        Activitatea de mediere a muncii urmare]te stabilirea compatibilit`\ilor sau echivalen\elor dintre cerin\ele locurilor de munc` vacante, comunicate de angajatori ]i aflate [n baza de date a agen\iilor pentru ocuparea for\ei de munc`, cu pregatirea profesional`, aptitudinile ]i op\iunile solicitantului de loc de munc`.

          Serviciile de mediere a muncii pentru persoanele care solicit` loc de munc` constau [n:

  • informa\ii privind locurile de munca vacante si condi\iile de ocupare a acestora, prin publicarea, afi]area, organizarea de burse ale locurilor de munca;

  • mediere electronic` av@nd ca scop punerea automat` [n coresponden\` a cererilor ]i ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;

  • preselec\ia candida\ilor corespunz`tor cerin\elor locurilor de munc` oferite ]i [n concordan\` cu preg`tirea, aptitudinile, experien\a ]i cu interesele acestora.

     

    Formarea profesional`

   

         Se realizeaz`, [n condi\iile legii, prin cursuri, stagii de practic` ]i specializare, precum ]i alte forme de preg`tire. Accesul la programele de formare profesional` se face [n urma activit`\ii de consiliere profesional` sau de mediere. Aceast` activitate se desf`]oar` pe baza planului na\ional de formare profesional` elaborat anual de c`tre Agen\ia Na\ional` pentru Ocuparea For\ei de Munc` ]i aprobat de Ministerul Muncii Familiei, Protec\iei Sociale si Persoanelor Varstnice.

          Serviciile de formare profesional` se asigur` gratuit, o singur` dat`, pentru fiecare perioad` [n care se afl` [n c`utarea unui loc de munc`, persoanelor care:

          Persoanele beneficiare de indemniza\ii de ]omaj sunt obligate s` participe la programe de formare profesional` oferite  ]i organizate de agen\iile pentru ocuparea for\ei de munc`.

         Formarea profesional` a persoanelor [n c`utarea unui loc de munc` se realizeaz` de agen\iile pentru ocuparea for\ei de munc`, precum ]i de al\i furnizori de servicii de formare profesional`, autoriza\i [n condi\iile legii.

         

    Servicii de preconcediere

 

        {n vederea prevenirii ]omajului Agen\ia Jude\ean` pentru Ocuparea For\ei de Munc` Br`ila acord`, servicii de preconcediere, oric`rei persoane asigurat` [n sistemul asigur`rilor pentru ]omaj  ]i care este  amenin\at` de riscul de a deveni ]omer.      

          Serviciile de preconcediere prev`zute de lege constau, [n principal, [n urm`toarele activit`\i:

          Aceste servicii au ca scop prevenirea ]i reducerea efectelor sociale nefavorabile ale restructur`rii activit`\ii angajatorilor.

 

Consultan\` ]i asisten\` pentru [nceperea unei activit`\i independente sau pentru ini\ierea unei afaceri


          Se acord`, la cerere, persoanelor [n c`utarea unui loc de munc`, sub form` de servicii juridice, de marketing, financiare, metode ]i tehnici eficiente de management ]i alte servicii de  consultan\`.
Serviciile de consultan\` ]i asisten\` pentru [nceperea unei activit`\i independente sau pentru ini\ierea unei afaceri se pot solicita la Compartimentul Informare, Consiliere ]i Formare Profesional` din str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, et.3 (in curtea Grupului Scolar Mihail Sebastian).

 

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala


 

       Conform prevederilor Legii nr.76/2002, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, tân`r cu risc de marginalizare social` este persoana - ]omer cu vârsta cuprins` între 16-26 de ani, care se înregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munc` în a c`rei raza teritorial` []i are domiciliul sau, dup` caz, re]edin\a ]i se încadreaz` [n una dintre urm`toarele categorii:
        a) se afl` [n sistemul de protec\ie a copilului sau provine din acest sistem;
        b) are dizabilit`\i;
        c) nu are familie sau a c`rui familie nu [i poate asigura [ntre\inerea;
        d) are copii [n [ntre\inere;
        e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
        f) este victima a traficului de persoane.

    T@n`rul care solicit` acompaniament social personalizat se [nregistreaz` [n eviden\a agen\iei ca persoan` [n c`utarea unui loc de munc` ]i [ncheie cu agen\ia un contract de solidaritate, cu durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, în conditiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânarul nu a împlinit vârsta de 26 de ani, prin care:

                Angajatorii care încadreaz` tineri cu risc de marginalizare social` ]i care beneficiaz` de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumi\i angajatori de inser\ie, beneficiaz` lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoan` din aceast` categorie, din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, de o sum` egal` cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de 4 ori valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data încadrarii în munca, pâna la expirarea duratei contractului de solidaritate.

    Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tânarul care a fost încadrat în conditiile mentionate anterior, atunci beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru aceasta persoana, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma în cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tânarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi încetat la acea data din motive neimputabile persoanei.