SERVICII OFERITE PERSOANELOR AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

 

*           Informare si consiliere profesionala

*           Medierea muncii in Romania

*           Medierea muncii in UE - EURES

*           Formarea profesionala

*           Servicii de preconcediere

*           Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

*           Bursa locurilor de munca

*           Primă de activare

*           Completarea veniturilor salariale

*           Stimularea mobilitatii fortei de munca

*           Acompaniament social personalizat pentru tinerii cu risc de marginalizare sociala (somer inregistrat cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care se afla in una dintre urmatoarele categorii: se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem; are dizabilitati; nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea; are copii in intretinere; a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate).

 

         Informare ]i consiliere profesional`

 

Informarea ]i consilierea profesional` reprezint` orice informa\ie sau sfat oferit unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupa\ii, progresul [ntr-o ocupa\ie, adaptarea la o ocupa\ie care se modific`, schimbarea ocupa\iei [n scopul cre]terii       ]anselor de a g`si un loc de munc` corespunzător aspiraţiilor profesionale, preg`tirii profesionale ]i ofertei de locuri de munc` existente pe pia\a local`.

Serviciile de informare ]i consiliere privind cariera se acord` gratuit ]omerilor   ]i  constau [n:

        Serviciile de informare ]i consiliere profesionala privind cariera pot fi acordate ori de c@te ori este necesar, [n mod individual sau [n grup.

 

  Medierea muncii

 

        Activitatea de mediere a muncii urmare]te stabilirea compatibilit`\ilor sau echivalen\elor dintre cerin\ele locurilor de munc` vacante, comunicate de angajatori ]i aflate [n baza de date a agen\iilor pentru ocuparea for\ei de munc`, cu pregatirea profesional`, aptitudinile ]i op\iunile solicitantului de loc de munc`.

          Serviciile de mediere a muncii pentru persoanele care solicit` loc de munc` constau [n:

  • informa\ii privind locurile de munca vacante si condi\iile de ocupare a acestora, prin publicarea, afi]area, organizarea de burse ale locurilor de munca;

  • mediere electronic` av@nd ca scop punerea automat` [n coresponden\` a cererilor ]i ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;

  • preselec\ia candida\ilor corespunz`tor cerin\elor locurilor de munc` oferite ]i [n concordan\` cu preg`tirea, aptitudinile, experien\a ]i cu interesele acestora.

     

    Formarea profesional`

   

         Se realizeaz`, [n condi\iile legii, prin cursuri, stagii de practic` ]i specializare, precum ]i alte forme de preg`tire. Accesul la programele de formare profesional` se face [n urma activit`\ii de consiliere profesional` sau de mediere. Aceast` activitate se desf`]oar` pe baza planului na\ional de formare profesional` elaborat anual de c`tre Agen\ia Na\ional` pentru Ocuparea For\ei de Munc` ]i aprobat de Ministerul Muncii Familiei, Protec\iei Sociale si Persoanelor Varstnice.

          Serviciile de formare profesional` se asigur` gratuit, o singur` dat`, pentru fiecare perioad` [n care se afl` [n c`utarea unui loc de munc`, persoanelor care:

          Persoanele beneficiare de indemniza\ii de ]omaj sunt obligate s` participe la programe de formare profesional` oferite  ]i organizate de agen\iile pentru ocuparea for\ei de munc`.

         Formarea profesional` a persoanelor [n c`utarea unui loc de munc` se realizeaz` de agen\iile pentru ocuparea for\ei de munc`, precum ]i de al\i furnizori de servicii de formare profesional`, autoriza\i [n condi\iile legii.

         

    Servicii de preconcediere

 

        {n vederea prevenirii ]omajului Agen\ia Jude\ean` pentru Ocuparea For\ei de Munc` Br`ila acord`, servicii de preconcediere, oric`rei persoane asigurat` [n sistemul asigur`rilor pentru ]omaj  ]i care este  amenin\at` de riscul de a deveni ]omer.      

          Serviciile de preconcediere prev`zute de lege constau, [n principal, [n urm`toarele activit`\i:

          Aceste servicii au ca scop prevenirea ]i reducerea efectelor sociale nefavorabile ale restructur`rii activit`\ii angajatorilor.

 

Consultan\` ]i asisten\` pentru [nceperea unei activit`\i independente sau pentru ini\ierea unei afaceri


          Se acord`, la cerere, persoanelor [n c`utarea unui loc de munc`, sub form` de servicii juridice, de marketing, financiare, metode ]i tehnici eficiente de management ]i alte servicii de  consultan\`.
Serviciile de consultan\` ]i asisten\` pentru [nceperea unei activit`\i independente sau pentru ini\ierea unei afaceri se pot solicita la Compartimentul Informare, Consiliere ]i Formare Profesional` din str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, et.3 (in curtea Grupului Scolar Mihail Sebastian).

 

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala


 

       Conform prevederilor Legii nr.76/2002, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, tân`r cu risc de marginalizare social` este persoana - ]omer cu vârsta cuprins` între 16-26 de ani, care se înregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munc` în a c`rei raza teritorial` []i are domiciliul sau, dup` caz, re]edin\a ]i se încadreaz` [n una dintre urm`toarele categorii:
        a) se afl` [n sistemul de protec\ie a copilului sau provine din acest sistem;
        b) are dizabilit`\i;
        c) nu are familie sau a c`rui familie nu [i poate asigura [ntre\inerea;
        d) are copii [n [ntre\inere;
       e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
        f) este victima a traficului de persoane.

    T@n`rul care solicit` acompaniament social personalizat se [nregistreaz` [n eviden\a agen\iei ca persoan` [n c`utarea unui loc de munc` ]i [ncheie cu agen\ia un contract de solidaritate, cu durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, în conditiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânarul nu a împlinit vârsta de 26 de ani, prin care:

                Angajatorii care încadreaz` tineri cu risc de marginalizare social` ]i care beneficiaz` de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumi\i angajatori de inser\ie, beneficiaz` lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoan` din aceast` categorie, din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, de o sum` egal` cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data încadrarii în munca, pâna la expirarea duratei contractului de solidaritate.

    Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tânarul care a fost încadrat în conditiile mentionate anterior, atunci beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru aceasta persoana, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma în cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tânarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi încetat la acea data din motive neimputabile persoanei.