HOTĂRĀRE nr. 585 din 10 august 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ĪN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 29 august 2016


Data intrarii in vigoare:

29 August 2016  
    Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 34 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială,
    Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.
                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ
                                Contrasemnează:
                                ---------------
                     Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vārstnice,
                             Dragoş-Nicolae Pīslaru
                    Viceprim-ministru, ministrul economiei,
                 comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
                              Costin Grigore Borc
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dīncu
                       Ministrul comunicaţiilor şi pentru
                     societatea informaţională, interimar,
                             Ioan-Dragoş Tudorache
                         Ministrul afacerilor interne,
                                   Petre Tobă
                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu
    Bucureşti, 10 august 2016.
    Nr. 585.
    ANEXĂ
                               NORME METODOLOGICE
     de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice, denumite īn continuare norme, reglementează modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
    ART. 2
    (1) Īn aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015, denumită īn continuare lege, apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedeşte prin documente eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe īn domeniu, după cum urmează:
    a) pentru persoanele care se află īn sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, hotărārea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărārea instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată;
    c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată;
    d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia, cu modificările şi completările ulterioare, documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii;
    e) pentru persoanele fără adăpost, adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale īn care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu īn acea unitate administrativ-teritorială şi nici īn altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul Romāniei conform informaţiilor obţinute de la structura judeţeană de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti;
    f) pentru orice altă persoană aflată īn situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut īn anexa nr. 1, de serviciul public de asistenţă socială īn a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea īntreprinderii sociale.
    (2) Īn situaţia īn care persoanele prevăzute la alin (1) lit. b) şi c), după angajarea īn īntreprinderea socială de inserţie, nu mai sunt beneficiare de ajutor social sau de alocaţie pentru susţinerea familiei, apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedeşte conform prevederilor alin. (1) lit. f).
    (3) Apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege, dovedită prin documentul prevăzut la alin. (1) lit. f), se verifică anual la solicitarea īntreprinderii sociale de inserţie.
    CAP. II
    Atestatul de īntreprindere socială
    SECŢIUNEA 1
    Obţinerea atestatului de īntreprindere socială
    ART. 3
    (1) Pot solicita atestatul de īntreprindere socială, denumit īn continuare atestat, persoanele juridice de drept privat prevăzute la art. 3 din lege care prin actele de īnfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege.
    (2) Īn vederea obţinerii atestatului, persoanele juridice de drept privat prevăzute la alin. (1) trebuie să depună sau să transmită prin poştă, cu confirmare de primire, la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită īn continuare agenţie de ocupare, īn a cărei rază teritorială īşi au sediul, următoarele documente:
    a) cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut īn anexa nr. 2 sau, după caz, īn anexa nr. 6 īn situaţia īn care se solicită concomitent şi acordarea mărcii sociale;
    b) actele de īnfiinţare şi funcţionare prevăzute la alin. (1).
    (3) Actele de īnfiinţare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) sunt, după caz:
    a) pentru societăţile cooperative de gradul I: actul constitutiv şi autorizaţia de funcţionare emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    b) pentru cooperativele de credit: statutul şi autorizaţia de funcţionare acordată de Banca Naţională a Romāniei potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) pentru asociaţii şi fundaţii: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de īnscriere īn Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei īn a cărei circumscripţie īşi au sediul, īn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) pentru casele de ajutor reciproc ale salariaţilor: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de īnscriere īn Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei īn a cărei circumscripţie īşi au sediul, īn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de īnscriere īn Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei īn a cărei circumscripţie īşi au sediul, īn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) pentru societăţile agricole: actul constitutiv şi statutul elaborat īn conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere īn agricultură, cu modificările ulterioare, şi o copie a īncheierii de īnscriere īn registrul rezervat acestui tip de societăţi;
    g) pentru federaţii: statutul şi certificatul de īnscriere īn Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului īn a cărui circumscripţie īşi vor avea sediul, īn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) pentru uniunile persoanelor juridice: statutul sau actul constitutiv şi dovada personalităţii juridice;
    i) pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din lege, documentele din care să reiasă īn mod clar faptul că respectă, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute de lege: actul de īnfiinţare sau actul constitutiv şi certificatul de īnregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice supuse īnregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv statutul şi dovada personalităţii juridice, īn cazul altor persoane juridice de drept privat.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (3) se prezintă īn copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana īmputernicită īn acest scop, care este şi persoana care semnează cererea pentru acordarea atestatului.
    ART. 4
    (1) Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poştă cu confirmare de primire, agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, īnfiinţat conform art. 24 alin. (2) din lege, evaluează īndeplinirea criteriilor de atestare prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege şi a cerinţelor prevăzute la art. 3 şi soluţionează cererea īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentaţiei complete.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de 15 zile calendaristice, fără a fi afectată prin această prelungire valabilitatea documentelor depuse sau transmise īn susţinerea cererii de acordare a atestatului de īntreprindere socială. Pānă la expirarea termenului iniţial, solicitantul este notificat de către agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, cu privire la prelungirea termenului de soluţionare, precum şi la durata acesteia, motivate īn mod corespunzător.
    (3) Īn situaţia īn care cererea şi documentaţia primită sunt incomplete, solicitantul este notificat īn 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare īn termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, astfel īncāt cererea să fie soluţionată cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2).
    (4) Īn cazul respingerii acordării atestatului pentru netransmiterea documentelor īn termenul de 30 de zile calendaristice prevăzut la alin. (3), solicitantul este informat īn 5 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen.
    (5) Īn vederea soluţionării cererii pentru acordarea atestatului, agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, īntocmeşte o notă de constatare care conţine īn mod obligatoriu prezentarea situaţiei privind īndeplinirea sau neīndeplinirea criteriilor şi/sau a cerinţelor legale privind atestarea ca īntreprindere socială, precum şi propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării atestatului prin decizie a directorului executiv al agenţiei de ocupare.
    (6) Pe baza documentelor depuse sau transmise prevăzute la art. 3 şi a notei de constatare īntocmite de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenţiei de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie acordarea atestatului.
    (7) Pe baza deciziei privind acordarea atestatului emise de directorul executiv al agenţiei de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul care este valabil de la data emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 5 ani, care se īmplineşte īn ziua corespunzătoare din ultimul an, inclusiv. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei īn care perioada a īnceput să curgă, perioada se īmplineşte īn ultima zi a acestei luni, inclusiv.
    (8) Atestatul se identifică prin serie, număr şi data eliberării şi se tipăreşte īn format tipizat, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 3.
    (9) Seria atestatului conţine īn mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale īn cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia de ocupare emitentă a atestatului.
    ART. 5
    (1) Īn vederea prelungirii atestatului, reprezentantul legal al īntreprinderii sociale sau persoana īmputernicită īn acest scop trebuie să depună sau să transmită prin poştă, cu confirmare de primire, cu cel puţin 45 de zile calendaristice īnainte de data expirării atestatului, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, la agenţia de ocupare īn a cărei rază teritorială īşi are sediul īntreprinderea socială, următoarele documente:
    a) cerere de prelungire a atestatului, completată conform modelului prevăzut īn anexa nr. 4;
    b) actele de īnfiinţare şi funcţionare prevăzute la art. 3;
    c) atestatul de īntreprindere socială, īn original.
    (2) Īn situaţia īn care cererea pentru prelungirea atestatului nu este formulată īn termenele prevăzute la alin. (1), īntreprinderea socială nu poate obţine prelungirea valabilităţii atestatului deţinut pānă la expirarea termenului de valabilitate al acestuia.
    (3) Īn vederea soluţionării cererii pentru prelungirea atestatului, agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, īntocmeşte o notă de constatare care conţine īn mod obligatoriu prezentarea situaţiei privind īndeplinirea sau neīndeplinirea criteriilor şi/sau a cerinţelor legale privind atestarea ca īntreprindere socială, pe baza documentelor depuse sau transmise īn vederea prelungirii atestatului şi īndeplinirii obligaţiilor care revin īntreprinderii sociale, precum şi propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării prelungirii atestatului prin decizie a directorul executiv al agenţiei de ocupare.
    (4) Pe baza cererii pentru prelungirea atestatului şi a notei de constatare īntocmite de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenţiei de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie prelungirea atestatului.
    (5) Pe baza deciziei privind prelungirea atestatului emise de directorul executiv al agenţiei de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul cu perioada de 5 ani pentru care este prelungit. Prevederile art. 4 alin. (7) referitoare la valabilitatea atestatului se aplică īn mod corespunzător şi īn cazul prelungirii atestatului.
    (6) Īn vederea eliberării atestatului şi a deciziei de acordare a atestatului, respectiv a atestatului completat cu perioada pentru care este prelungit şi a deciziei de prelungire a valabilităţii atestatului, după caz, agenţia de ocupare īnştiinţează īn scris īntreprinderea socială īn termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei. Aceste documente se eliberează personal reprezentantului legal al īntreprinderii sociale sau altei persoane īmputernicite īn acest scop.
    (7) Decizia privind respingerea acordării atestatului sau a prelungirii valabilităţii atestatului care conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică īntreprinderii sociale, de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
    (8) Īmpotriva deciziei privind respingerea acordării atestatului sau a deciziei de respingere a prelungirii valabilităţii atestatului, īntreprinderea socială poate īnainta contestaţie, īn condiţiile legii, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze, īn condiţiile legii.
    (9) Īntreprinderea socială poate introduce acţiune la instanţa competentă, īn condiţiile legii, īn situaţia primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, īn cazul īn care nu primeşte răspuns, īn termenul prevăzut de lege.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile īntreprinderilor sociale atestate
    ART. 6
    (1) Īntreprinderile sociale atestate īn condiţiile legii şi ale prezentelor norme au următoarele obligaţii:
    a) să īndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
    b) să īndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din lege;
    c) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de control, īn vederea exercitării de către acestea a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare īn vederea exercitării controlului.
    (2) Obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din lege se consideră īndeplinite īn condiţiile īn care:
    a) raportul de activitate anual prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din lege conţine aspecte privind īntreaga activitate desfăşurată de īntreprinderea socială īn perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care
    conţine activităţile cu caracter social, corelate cu situaţiile financiare prezentate, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 5A;
    b) extrasul raportului social anual este completat conform modelului prevăzut īn anexa nr. 5B;
    c) extrasul situaţiilor financiare anuale este īntocmit conform modelului care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice şi al ministrului finanţelor publice.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Suspendarea şi retragerea atestatului de īntreprindere socială
    ART. 7
    (1) Atestarea īntreprinderilor sociale se suspendă de către agenţiile de ocupare:
    a) la solicitarea īntreprinderii sociale atestate, de la data solicitată de către aceasta;
    b) īn situaţia īn care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, de la data expirării termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de control īn vederea īndeplinirii obligaţiei de a comunica documentul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, īn condiţiile īn care pe perioada controlului sau pānă la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a fost īndeplinită această obligaţie;
    c) īn situaţia īn care nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din lege privind raportul de activitate anual, care conţine raportul social anual, situaţia financiară anuală şi extrase ale acestora, de la data la care expiră perioada de 3 luni de la īncheierea anului calendaristic, stabilită la art. 9 alin. (1) lit. c) din lege;
    d) īn situaţia īn care nu se respectă obligaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c), de la data constatării.
    (2) Suspendarea atestatului dispusă la solicitarea expresă a īntreprinderii sociale īncetează la data solicitată de aceasta, dar nu mai tārziu de 12 luni de la comunicarea suspendării atestatului.
    (3) Suspendarea atestatului īncetează dacă, īn termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea acesteia, īntreprinderile sociale dovedesc īnlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme şi fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după caz, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a).
    ART. 8
    (1) Retragerea atestatului īntreprinderilor sociale se face de către agenţiile de ocupare, īn următoarele situaţii:
    a) se īncalcă cel puţin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, de la data constatării;
    b) la expirarea termenelor prevăzute de art. 7 alin. (2) şi (3).
    (2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică şi īn situaţia īn care constatarea se realizează īn perioada īn care atestatul este suspendat.
    ART. 9
    (1) Suspendarea, īncetarea suspendării şi retragerea atestatului se stabilesc prin decizii emise de directorul executiv al agenţiei de ocupare, pe baza unei note de constatare īntocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenţiei de ocupare.
    (2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conţine īn mod obligatoriu propunerea pentru suspendarea, īncetarea suspendării sau retragerea atestatului, precum şi motivele legale avute īn vedere care conduc la propunerea formulată.
    (3) Īn situaţia īn care suspendarea sau retragerea atestatului se realizează īn urma constatărilor organelor de control, motivele legale avute īn vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele prevăzute īn procesul-verbal de control, īncheiat de către acestea.
    (4) Decizia privind suspendarea, īncetarea suspendării sau retragerea atestatului care conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică īntreprinderii sociale, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială.
    (5) Īmpotriva deciziei privind suspendarea, īncetarea suspendării sau retragerea atestatului, īntreprinderea socială poate īnainta contestaţie, īn condiţiile legii, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze, īn condiţiile legii.
    (6) Īntreprinderea socială poate introduce acţiune la instanţa competentă, īn condiţiile legii, īn situaţia primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, īn cazul īn care nu primeşte răspuns, īn termenul prevăzut de lege.
    (7) Īntreprinderile sociale cărora li s-a retras atestatul pot solicita o nouă atestare numai după ce fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după caz.
    CAP. III
    Marca socială
    SECŢIUNEA 1
    Acordarea mărcii sociale
    ART. 10
    (1) Pot solicita marca socială īntreprinderile sociale care respectă condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege.
    (2) Condiţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege se consideră īndeplinită īn situaţia īn care, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat cu contract individual de muncă aparţine grupului vulnerabil şi timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi, stabilit prin contractul individual de muncă, reprezintă cel puţin 30% din totalul timpului de lucru cumulat al tuturor angajaţilor, stabilit prin contractele individuale de muncă.
    (3) Īn vederea īndeplinirii condiţiei ca 30% din personalul angajat să aparţină grupului vulnerabil, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege şi la alin. (2), o persoană care la angajarea īn cadrul unei īntreprinderi sociale de inserţie, īn temeiul unui contract individual de muncă, aparţine grupului vulnerabil se consideră că aparţine acestuia pānă la data la care intervin modificări privind apartenenţa la grupul vulnerabil, dovedite prin documente eliberate de autorităţi sau, după caz, de alte categorii de persoane juridice cu competenţe īn domeniu.
    (4) Condiţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege şi alin. (2) se consideră īndeplinită şi īn situaţia īn care, īn termen de 30 de zile calendaristice de la īncetarea contractului individual de muncă al unei persoane aparţinānd grupului vulnerabil, īntreprinderea socială de inserţie angajează cel puţin o persoană aparţinānd grupului vulnerabil, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege şi alin. (2), precum şi cu respectarea obligaţiei prevăzute la art. 27 alin. (3) din lege.
    ART. 11
    (1) Īn vederea obţinerii mărcii sociale care atestă statutul de īntreprindere socială de inserţie, īntreprinderile sociale care au obţinut atestatul depun sau transmit prin poştă, cu confirmare de primire, la agenţiile de ocupare īn a căror rază teritorială īşi au sediul, următoarele documente:
    a) cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut īn anexa nr. 6;
    b) situaţia privind personalul angajat cu contract individual de muncă, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 7;
    c) contractele individuale de muncă ale persoanelor aparţinānd grupului vulnerabil, īn copie;
    d) documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, conform art. 2, īn copie.
    (2) Īn situaţia īn care solicitantul mărcii sociale nu este atestat ca īntreprindere socială īn condiţiile legii şi ale prezentelor norme, īn vederea obţinerii simultane a mărcii sociale şi a atestatului, acesta depune sau transmite prin poştă, cu confirmare de primire, pe lāngă documentele prevăzute la alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).
    (3) Acordarea mărcii sociale pentru solicitanţii prevăzuţi la alin. (2) este condiţionată de obţinerea atestatului conform legii şi prezentelor norme.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se prezintă īn copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana īmputernicită īn acest scop, care este şi persoana care semnează cererea pentru acordarea mărcii sociale.
    ART. 12
    (1) Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poştă cu confirmare de primire, agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, evaluează īndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi a cerinţelor prevăzute de prezentele norme şi soluţionează cererea īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentaţiei complete.
    (2) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplică īn mod corespunzător şi īn cazul soluţionării cererii pentru acordarea mărcii sociale.
    (3) Īn vederea soluţionării cererii pentru acordarea mărcii sociale, agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, īntocmeşte o notă de constatare care conţine īn mod obligatoriu prezentarea situaţiei privind īndeplinirea sau neīndeplinirea condiţiilor şi/sau a cerinţelor legale privind acordarea mărcii sociale, precum şi propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării mărcii sociale prin decizie a directorului executiv al agenţiei de ocupare.
    (4) Pe baza documentelor depuse sau transmise prevăzute la art. 11 şi a notei de constatare īntocmite de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenţiei de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie acordarea mărcii sociale.
    (5) Pe baza deciziei privind acordarea mărcii sociale emise de directorul executiv al agenţiei de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează certificatul care atestă statutul de īntreprindere socială de inserţie, denumit īn continuare certificat, care este valabil de la data emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 3 ani, ce se īmplineşte īn ziua corespunzătoare din ultimul an, inclusiv. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei īn care perioada a īnceput să curgă, perioada se īmplineşte īn ultima zi a acestei luni, inclusiv.
    (6) Īn vederea eliberării certificatului şi a deciziei de acordare a mărcii sociale, agenţia de ocupare īnştiinţează īn scris īntreprinderea socială īn termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei. Aceste documente se eliberează personal reprezentantului legal al īntreprinderii sociale sau altei persoane īmputernicite īn acest scop.
    (7) Decizia privind respingerea acordării mărcii sociale care conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică īn scris īntreprinderii sociale, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
    (8) Īmpotriva deciziei de respingere a acordării mărcii sociale, īntreprinderea socială poate īnainta contestaţie, īn termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze īn termen de 45 de zile de la īnregistrare.
    (9) Īntreprinderea socială poate introduce acţiune la instanţa competentă, īn termen de 30 de zile de la data primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, īn cazul īn care nu primeşte răspuns, īn termen de 30 de zile de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiei.
    ART. 13
    (1) Marca socială se consideră acordată de la data emiterii certificatului.
    (2) Certificatul se identifică prin serie, număr şi data eliberării şi se tipăreşte īn format tipizat, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 8.
    (3) Seria certificatului conţine īn mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale īn cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia de ocupare, emitentă a certificatului.
    (4) Īn vederea asigurării continuităţii activităţii ca īntreprindere socială de inserţie, cu cel mult 60 de zile calendaristice īnainte de data expirării certificatului, dar nu mai puţin de 45 de zile calendaristice, īntreprinderea socială de inserţie are obligaţia de a solicita obţinerea unei noi mărci sociale.
    ART. 14
    (1) De la data eliberării certificatului, īntreprinderea socială de inserţie are obligaţia să utilizeze elementul specific de identitate vizuală prevăzut la art. 13 alin. (1) din lege.
    (2) Elementul specific de identitate vizuală al īntreprinderilor sociale de inserţie, precum şi regulile specifice de identitate vizuală de utilizare a acestuia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice, īn termen de 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentelor norme metodologice.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile īntreprinderilor sociale de inserţie
    ART. 15
    (1) Īntreprinderile sociale de inserţie certificate īn condiţiile legii şi ale prezentelor norme au următoarele obligaţii:
    a) să īndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
    b) să īndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege;
    c) să īndeplinească obligaţiile prevăzute de art. 11, art. 13 alin. (2) şi art. 27 alin. (3) din lege;
    d) să nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate vizuală peste termenul de valabilitate al certificatului;
    e) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de control, īn vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare īn vederea exercitării controlului.
    (2) Obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege se consideră īndeplinite, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) raportul de activitate anual prevăzut la art. 13 alin. (2) din lege conţine aspecte privind īntreaga activitate desfăşurată de īntreprinderea socială de inserţie īn perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conţine activităţile cu caracter social, corelate cu situaţiile financiare prezentate;
    b) raportul social anual cuprins īn raportul de activitate anual prevăzut la lit. a) şi extrasul raportului social anual sunt completate conform modelelor prevăzute īn anexele nr. 5A şi 5B;
    c) extrasul situaţiilor financiare anuale este īntocmit conform modelului care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice şi al ministrului finanţelor publice.
    (3) Īn situaţia īntreprinderii sociale de inserţie, obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din lege se consideră īndeplinite īn condiţiile īn care aceasta īşi īndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Suspendarea şi retragerea mărcii sociale
    ART. 16
    (1) Marca socială se suspendă de către agenţiile de ocupare:
    a) la solicitarea expresă a īntreprinderii sociale de inserţie certificate, de la data solicitată de către aceasta;
    b) īn situaţia īn care nu au fost respectate condiţiile de la art. 10 alin. (1) din lege, de la data constatării prin procesul-verbal de control;
    c) īn situaţia īn care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 11 din lege, de la data expirării termenului stabilit prin procesul-verbal de control īn vederea īndeplinirii obligaţiei, īn condiţiile īn care pe perioada controlului sau pānă la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a īndeplinit această obligaţie;
    d) īn situaţia īn care īn termen de 15 zile de la modificarea actelor de īnfiinţare sau a actelor constitutive nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) din lege, de la data expirării termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de control īn vederea īndeplinirii obligaţiei de a comunica modificările respective, īn condiţiile īn care pe perioada controlului sau pānă la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a īndeplinit această obligaţie;
    e) īn situaţia īn care nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege, de la data la care expiră perioada de 3 luni de la īncheierea anului calendaristic;
    f) īn situaţia īn care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 27 alin. (3) din lege, de la data expirării termenului stabilit prin procesul-verbal de control īn vederea īndeplinirii obligaţiei de a comunica documentul prevăzut la art. 27 alin. (3) din lege, īn condiţiile īn care pe perioada controlului sau pānă la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a īndeplinit această obligaţie;
    g) īn situaţia īn care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e);
    h) īn situaţia īn care a fost suspendat atestatul.
    (2) Suspendarea mărcii sociale dispusă la solicitarea expresă a īntreprinderii sociale de inserţie īncetează la data solicitată de aceasta, dar nu mai tārziu de 12 luni de la comunicarea suspendării certificatului.
    (3) Suspendarea mărcii sociale īncetează dacă, īn termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea acesteia, īntreprinderile sociale de inserţie dovedesc īnlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme şi fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după caz, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a).
    ART. 17
    (1) Marca socială se retrage de către agenţiile de ocupare:
    a) īn situaţia īn care se īncalcă cel puţin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, de la data constatării;
    b) la expirarea termenelor prevăzute de art. 16 alin. (2) şi (3);
    c) īn situaţia īn care a fost retras atestatul, de la data retragerii acestuia.
    (2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică şi īn situaţia īn care constatarea se realizează īn perioada īn care marca socială este suspendată.
    ART. 18
    (1) Suspendarea, īncetarea suspendării şi retragerea mărcii sociale se stabilesc prin decizii emise de directorul executiv al agenţiilor de ocupare, pe baza unei note de constatare īntocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenţiilor de ocupare.
    (2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conţine īn mod obligatoriu propunerea pentru suspendarea, īncetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale, precum şi motivele legale avute īn vedere care conduc la propunerea formulată.
    (3) Īn situaţia īn care suspendarea sau retragerea mărcii sociale se realizează īn urma constatărilor organelor de control, motivele legale avute īn vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele prevăzute īn procesul-verbal de control, īncheiat de către acestea.
    (4) Decizia privind suspendarea, īncetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale care conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică īn scris īntreprinderii sociale de inserţie, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
    (5) Īmpotriva deciziei privind suspendarea, īncetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale, īntreprinderea socială de inserţie poate īnainta contestaţie, īn condiţiile legii, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze, īn condiţiile legii.
    (6) Īntreprinderea socială de inserţie poate introduce acţiune la instanţa competentă, īn condiţiile legii, īn situaţia primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, īn cazul īn care nu primeşte răspuns, īn termenul prevăzut de lege.
    (7) Īntreprinderile sociale de inserţie cărora li s-a retras marca socială pot solicita o noua marcă socială numai după ce fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după caz.
    SECŢIUNEA a 4-a
    Anularea mărcii sociale
    ART. 19
    (1) Marca socială se anulează de la data expirării valabilităţii atestatului:
    a) īn situaţia īn care pe perioada de valabilitate a mărcii sociale expiră valabilitatea atestatului care a stat la baza acordării acesteia;
    b) īn situaţia īn care, īn perioada de valabilitate a mărcii sociale, īntreprinderea socială de inserţie nu obţine prelungirea valabilităţii atestatului.
    (2) Anularea mărcii sociale se dispune prin decizie emisă de directorul executiv al agenţiei de ocupare, pe baza unei note de constatare īntocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenţiei de ocupare, care conţine motivele legale avute īn vedere care au condus la emiterea deciziei respective.
    (3) Decizia privind anularea mărcii sociale care conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică īn scris īntreprinderii sociale de inserţie, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
    CAP. IV
    Planul judeţean de inserţie socioprofesională
    ART. 20
    (1) Planul judeţean de inserţie socioprofesională este documentul de planificare elaborat de agenţiile de ocupare, prin compartimentele pentru economie socială, pe o perioadă de 3 ani, prin consultarea īntreprinderilor sociale de inserţie certificate şi a serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel local şi judeţean.
    (2) La īntocmirea planului judeţean de inserţie socioprofesională prevăzut la alin. (1) se ia īn considerare Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 1.071/2013, Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 383/2015, cu planurile lor de acţiune, precum şi alte documente strategice de dezvoltare economico-socială de la nivel local, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, īn vigoare la data elaborării acestui plan.
    (3) Planul judeţean de inserţie socioprofesională prevăzut la alin. (1) conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) obiectivele stabilite la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, rezultate īn urma consultării prevăzute la alin. (1) şi care sunt īn concordanţă cu strategiile prevăzute la alin. (2);
    b) măsurile şi acţiunile necesare pentru īndeplinirea obiectivelor propuse, termenele de realizare şi instituţiile responsabile;
    c) sursele de finanţare pentru implementarea planului judeţean de inserţie socioprofesională.
    ART. 21
    (1) Planul judeţean de inserţie socioprofesională prevăzut la art. 20 se supune aprobării directorului executiv al agenţiei de ocupare şi preşedintelui consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
    (2) Planul judeţean de inserţie socioprofesională, aprobat conform alin. (1) se transmite, īn copie, compartimentului pentru economie socială din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, īnfiinţat conform art. 24 alin. (1) din lege.
    (3) Implementarea măsurilor şi acţiunilor incluse īn planul judeţean de inserţie socioprofesională se monitorizează trimestrial de către compartimentele pentru economie socială din cadrul agenţiilor de ocupare.
    (4) Agenţiile de ocupare transmit semestrial, compartimentului pentru economie socială din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, un raport privind evaluarea modului de realizare a măsurilor şi acţiunilor din cuprinsul planului judeţean de inserţie socioprofesională aprobat conform alin. (1).
    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 22
    (1) Prin organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, prevăzute la art. 9 alin. (3), art. 13 alin. (4) şi art. 30 lit. a) din lege, se īnţelege:
    a) direcţia cu atribuţii de control din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice;
    b) organele de control ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi/sau ale agenţiilor de ocupare;
    c) organele de control ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi/sau ale agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Prin organele de control ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzute la art. 30 lit. a) din lege şi ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prevăzute la art. 30 lit. b) din lege, se īnţelege şi organele de control ale agenţiilor teritoriale ale acestor instituţii.
    (3) Procesele-verbale īntocmite de către organele de control prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit, īn copie, compartimentelor pentru economie socială din cadrul agenţiilor de ocupare.
    ART. 23
    Controlul īntreprinderilor sociale şi al īntreprinderilor sociale de inserţie se realizează de către organele de control din cadrul agenţiilor de ocupare şi ale agenţiilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială īn a căror rază teritorială īşi au sediul īntreprinderile sociale sau īntreprinderile sociale de inserţie sau īn care īşi desfăşoară activitatea ori funcţionează sucursalele, punctele de lucru şi alte sedii secundare ale acestora.
    ART. 24
    Īndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi art. 13 alin. (2) din lege, precum şi transmiterea altor documente, altele decāt cele necesare īndeplinirii formalităţilor de atestare sau de acordare a mărcii sociale, se poate realiza prin serviciul on-line oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, īncepānd cu data de la care acest serviciu on-line devine operativ, dată care se face publică de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe pagina de internet a instituţiei.
    ART. 25
    (1) Atestatul prevăzut la art. 4 alin. (8) sau certificatul prevăzut la art. 13 alin. (2) se eliberează din carnet cu matcă şi se īntocmeşte astfel īncāt matca carnetului, care rămāne īn arhiva agenţiei de ocupare cu termen permanent, să aibă īnscrise toate datele de pe exemplarul original al atestatului, respectiv al certificatului care se eliberează persoanei juridice de drept privat.
    (2) Īn situaţia pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului ori certificatului, persoana juridică de drept privat, titulară a acestor documente, poate solicita agenţiei de ocupare emitente un duplicat pe baza unei cereri īn care sunt menţionate īmprejurările īn care documentul respectiv a fost pierdut, distrus sau deteriorat, īnsoţită de dovada publicării pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului sau certificatului īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a III-a.
    (3) Duplicatul atestatului sau certificatului se īntocmeşte, după caz, potrivit modelului prevăzut īn anexa nr. 3, respectiv īn anexa nr. 8, astfel īncāt datele care se īnscriu sunt cele existente īn matca carnetului aflat īn arhiva agenţiei de ocupare emitente, corespunzător exemplarului original. Prevederile alin. (1) se aplică īn mod corespunzător şi īn cazul eliberării duplicatului atestatului sau certificatului.
    (4) Pe atestatul şi certificatul īntocmite potrivit alin. (3), inclusiv pe matca carnetului din care se eliberează aceste documente, se īnscrie menţiunea "duplicat" şi se completează seria şi numărul atestatului sau certificatului original.
    (5) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la data īnregistrării cererii prevăzute la alin. (2).
    ART. 26
    Prin ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice va fi aprobat un ghid orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de īntreprinderile sociale/īntreprinderile sociale de inserţie īn raportările anuale.
    ART. 27
    Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 28
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.
    ANEXA 1
    la normele metodologice


                                                                    APROBAT,
                                                                     PRIMAR

                                                      ......................
                                                   Semnătură................
                                                                 (L.S)


                                ANCHETA SOCIALĂ
         efectuată astăzi ..../......./........ la domiciliul/reşedinţa
      domnului/doamnei*1).................................................
               ca urmare a cererii nr................ din data de
       a īntreprinderii sociale.........................................


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Domnul/Doamna *1)                                                         │
│ -----------------                                                            │
│ Numele                                                                       │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│ Prenumele                                                                    │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│ --------------------                                                         │
│ Cod numeric personal                                                         │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia?                                                                   │
│                   [ ] UE      ┐                                              │
│                                > şi anume (ţara) ..........................  │
│  [ ] Romānă       [ ] Non UE  ┘                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*)            Seria        Nr                     │
│ (copie ataşată)              └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│                                                                              │
│ Eliberat de                                       La data de                 │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│                                                            (zz) (ll) (aaaa)  │
│                                                                              │
│ *) Pentru cetăţenii          Pentru cetăţenii străini     Pentru cetăţenii   │
│    romāni:                   sau apatrizi:                UE, SEE sau        │
│                                                           Confed. Elveţiană: │
│                                                                              │
│ BI - buletin de identitate   PST - permis de şedere        CIN - certificat  │
│ CI - carte de identitate           temporară                    īnregistrare │
│ CIP - carte de identitate    DI - document de identitate   CR - carte de     │
│       provizorie                  identitate                   rezidenţă     │
│ P - paşaport                 PSTL - permis de şedere pe                      │
│                                       termen lung                            │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domiciliul/ Date de contact:                                                 │
│                                                                              │
│ Strada                                                                       │
│        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Nr.           Bl.              Sc.       Et.      Ap.         Sector         │
│     └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┴─┴─┘     └─┴─┘    └─┴─┘   └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘   │
│ Localitatea                                                                  │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│ Judeţ                                                                        │
│       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                          │
│ Telefon                                Mobil                                 │
│         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Starea civilă?   [] căsătorit(ă)     [] necăsătorit(ă)     [] uniune         │
│                                                               consensuală    │
│                                                                              │
│                  [] văduv(ă)         [] divorţat(ă)        [] despărţit(ă)   │
│                                                               īn fapt        │
│                                                                              │
│ Situaţia şcolară?   [] fără studii  [] generale  [] medii  [] superioare     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Calificări
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia         [] pensionar        [] şomer            [] student          │
│ profesională?                                                                │
│                  [] lucrător         [] lucrător         [] elev             │
│                     agricol             ocazional                            │
│                                                                              │
│                 Altele ...............................................       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Venituri totale realizate īn luna                                            │
│ anterioară depunerii cererii?                                          lei   │
│                                                              └─┴─┴─┴─┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grad de dizabilitate?                                                        │
│                                                                              │
│ [ ] Nu             [ ] Da (se vor ataşa acte doveditoare)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială?    │
│ (se vor ataşa acte doveditoare)                                              │
│                                                                              │
│ [ ] Nu                                                                       │
│ [ ] Da, din alte ţări ┌ [ ] Ajutor Social                       ─┐  Drepturi │
│                       │                                           > īn curs  │
│ [ ] Da, din Romānia  <  [ ] Alocaţia pentru Susţinerea Familiei ─┘           │
│                       │                                                      │
│                       └ [ ] Ajutorul pentru Īncălzirea Locuinţei             │
│                             (pentru sezonul rece anterior)                   │
│                                       │                                      │
│        ┌──────────────────────────────┴────────────────────────────┐         │
│        │                                                           │         │
│┌──┬──────────────────┬──┬────────────────┬──┬─────────────┬──┬──────────────┐│
││  │ Energie termică  │  │ Gaze naturale  │  │ Energie     │  │ Lemne,       ││
││  │                  │  │                │  │ electrică   │  │ cărbuni      ││
││  │                  │  │                │  │             │  │              ││
│└──┴──────────────────┴──┴────────────────┴──┴─────────────┴──┴──────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    B. Date despre familia domnului/ doamnei*1) formată din...... persoane
majore (inclusiv persoana īndreptăţită) şi... copii:

       a. Date despre partenerul/partenera domnului/doamnei*1):

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ -----------------                                                            │
│  Numele                                                                      │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│  Prenumele                                                                   │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│ --------------------                                                         │
│ Cod numeric personal                                                         │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia?                                                                   │
│                   [ ] UE      ┐                                              │
│                                > şi anume (ţara) ..........................  │
│  [ ] Romānă       [ ] Non UE  ┘                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*)            Seria        Nr                     │
│ (copie ataşată)              └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│                                                                              │
│ Eliberat de                                       La data de                 │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│                                                            (zz) (ll) (aaaa)  │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară?   [] fără studii  [] generale  [] medii  [] superioare     │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia         [] salariat      [] pensionar     [] şomer       [] student │
│ profesională?                                                                │
│                  [] independent   [] lucrător      [] lucrător    [] elev    │
│                                      agricol          ocazional              │
│                                                                              │
│                 Altele ...............................................       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Venituri totale realizate īn luna                                            │
│ anterioară depunerii cererii?                                          lei   │
│                                                              └─┴─┴─┴─┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grad de dizabilitate?                                                        │
│                                                                              │
│ [ ] Nu             [ ] Da (se vor ataşa acte doveditoare)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

       b. Date despre copiii domnului/doamnei*1)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ -----------------                                                            │
│    Numele                                                                    │
│ 1.                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│    Prenumele                                                                 │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ --------------------                                                         │
│ Cod numeric personal                                                         │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                             │
│ --------------------                                                         │
│ Act de identitate/doveditor*)                                                │
│ (copie ataşată)                          Seria        Nr                     │
│ ---------------------------- └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie                                                           │
│ cu domnul/doamna*1)   [ ] copil        [ ] copil       [] copil īn plasament │
│                           natural          adoptat        familial           │
│                                                                              │
│                       [ ] copil īn     [ ] copil īn    [] copil īncredinţat  │
│                           tutelă           curatelă       spre adopţie       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară?   [ ] preşcolar    [ ] elev          ┐  ┌ şcoala nr. ...   │
│                                          cls. I-VIII   │  │                  │
│                                                         ><                   │
│                     [ ] fără studii  [ ] elev          │  │ Loc. .........   │
│                                          cls. IX-XII   ┘  └                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grad de dizabilitate?                                                        │
│                                                                              │
│ [ ] Nu             [ ] Da (se vor ataşa acte doveditoare)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?                     │
│ (se vor ataşa acte doveditoare)                                              │
│                                                                              │
│ [ ] Nu      [ ] Da, din alte ţări        [ ] Da, din Romānia                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 *) Pentru cetăţenii romāni:     Pentru cetăţenii străini    Pentru cetăţenii
                                 sau apatrizi:               UE, SEE sau
                                                             Confed. Elveţiană:

 CN - certificat de naştere     PST - permis de şedere       CIN - certificat
 BI - buletin de identitate           temporară                    īnregistrare
 CI - carte de identitate       DI - document de             CR - carte de
 CIP - carte de identitate           identitate                   rezidenţă
       provizorie               PSTL - permis de şedere
 P - paşaport                          pe termen lung


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ -----------------                                                            │
│    Numele                                                                    │
│ 2.                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│    Prenumele                                                                 │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ --------------------                                                         │
│ Cod numeric personal                                                         │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                             │
│ --------------------                                                         │
│ Act de identitate/doveditor*)                                                │
│ (copie ataşată)                          Seria        Nr                     │
│ ---------------------------- └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie                                                           │
│ cu domnul/doamna*1)   [ ] copil        [ ] copil       [] copil īn plasament │
│                           natural          adoptat        familial           │
│                                                                              │
│                       [ ] copil īn     [ ] copil īn    [] copil īncredinţat  │
│                           tutelă           curatelă       spre adopţie       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară?   [ ] preşcolar    [ ] elev          ┐  ┌ şcoala nr. ...   │
│                                          cls. I-VIII   │  │                  │
│                                                         ><                   │
│                     [ ] fără studii  [ ] elev          │  │ Loc. .........   │
│                                          cls. IX-XII   ┘  └                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grad de dizabilitate?                                                        │
│                                                                              │
│ [ ] Nu             [ ] Da (se vor ataşa acte doveditoare)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?                     │
│ (se vor ataşa acte doveditoare)                                              │
│                                                                              │
│ [ ] Nu      [ ] Da, din alte ţări        [ ] Da, din Romānia                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ -----------------                                                            │
│    Numele                                                                    │
│ 3.                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│    Prenumele                                                                 │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ --------------------                                                         │
│ Cod numeric personal                                                         │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                             │
│ --------------------                                                         │
│ Act de identitate/doveditor*)                                                │
│ (copie ataşată)                          Seria        Nr                     │
│ ---------------------------- └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie                                                           │
│ cu domnul/doamna*1)   [ ] copil        [ ] copil       [] copil īn plasament │
│                           natural          adoptat        familial           │
│                                                                              │
│                       [ ] copil īn     [ ] copil īn    [] copil īncredinţat  │
│                           tutelă           curatelă       spre adopţie       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară?   [ ] preşcolar    [ ] elev          ┐  ┌ şcoala nr. ...   │
│                                          cls. I-VIII   │  │                  │
│                                                         ><                   │
│                     [ ] fără studii  [ ] elev          │  │ Loc. .........   │
│                                          cls. IX-XII   ┘  └                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grad de dizabilitate?                                                        │
│                                                                              │
│ [ ] Nu             [ ] Da (se vor ataşa acte doveditoare)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?                     │
│ (se vor ataşa acte doveditoare)                                              │
│                                                                              │
│ [ ] Nu      [ ] Da, din alte ţări        [ ] Da, din Romānia                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ -----------------                                                            │
│    Numele                                                                    │
│ 4.                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│    Prenumele                                                                 │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ --------------------                                                         │
│ Cod numeric personal                                                         │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                             │
│ --------------------                                                         │
│ Act de identitate/doveditor*)                                                │
│ (copie ataşată)                          Seria        Nr                     │
│ ---------------------------- └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie                                                           │
│ cu domnul/doamna*1)   [ ] copil        [ ] copil       [] copil īn plasament │
│                           natural          adoptat        familial           │
│                                                                              │
│                       [ ] copil īn     [ ] copil īn    [] copil īncredinţat  │
│                           tutelă           curatelă       spre adopţie       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară?   [ ] preşcolar    [ ] elev          ┐  ┌ şcoala nr. ...   │
│                                          cls. I-VIII   │  │                  │
│                                                         ><                   │
│                     [ ] fără studii  [ ] elev          │  │ Loc. .........   │
│                                          cls. IX-XII   ┘  └                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grad de dizabilitate?                                                        │
│                                                                              │
│ [ ] Nu             [ ] Da (se vor ataşa acte doveditoare)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?                     │
│ (se vor ataşa acte doveditoare)                                              │
│                                                                              │
│ [ ] Nu      [ ] Da, din alte ţări        [ ] Da, din Romānia                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 *) Pentru cetăţenii romāni:     Pentru cetăţenii străini    Pentru cetăţenii
                                 sau apatrizi:               UE, SEE sau
                                                             Confed. Elveţiană:

 CN - certificat de naştere     PST - permis de şedere       CIN - certificat
 BI - buletin de identitate           temporară                    īnregistrare
 CI - carte de identitate       DI - document de             CR - carte de
 CIP - carte de identitate           identitate                   rezidenţă
       provizorie               PSTL - permis de şedere
 P - paşaport                          pe termen lung


      c. Date despre celelalte persoane majore din familia domnului/doamnei*1):

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ -----------------                                                            │
│    Numele                                                                    │
│ 1.                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│    Prenumele                                                                 │
│                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│ --------------------                                                         │
│ Cod numeric personal                                                         │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                             │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia?                                                                   │
│                   [ ] UE      ┐                                              │
│                                > şi anume (ţara) ..........................  │
│  [ ] Romānă       [ ] Non UE  ┘                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*)            Seria        Nr                     │
│ (copie ataşată)              └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│                                                                              │
│ Eliberat de                                       La data de                 │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│                                                            (zz) (ll) (aaaa)  │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară?   [] fără studii  [] generale  [] medii  [] superioare     │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia         [] salariat      [] pensionar     [] şomer       [] student │
│ profesională?                                                                │
│                  [] independent   [] lucrător      [] lucrător    [] elev    │
│                                      agricol          ocazional              │
│                                                                              │
│                 Altele ...............................................       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Venituri totale realizate īn luna                                            │
│ anterioară depunerii cererii?                                          lei   │
│                                                              └─┴─┴─┴─┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grad de dizabilitate?                                                        │
│                                                                              │
│ [ ] Nu             [ ] Da (se vor ataşa acte doveditoare)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ -----------------                                                            │
│    Numele                                                                    │
│ 2.                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│    Prenumele                                                                 │
│                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│ --------------------                                                         │
│ Cod numeric personal                                                         │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                             │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia?                                                                   │
│                   [ ] UE      ┐                                              │
│                                > şi anume (ţara) ..........................  │
│  [ ] Romānă       [ ] Non UE  ┘                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*)            Seria        Nr                     │
│ (copie ataşată)              └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│                                                                              │
│ Eliberat de                                       La data de                 │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│                                                            (zz) (ll) (aaaa)  │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară?   [] fără studii  [] generale  [] medii  [] superioare     │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia         [] salariat      [] pensionar     [] şomer       [] student │
│ profesională?                                                                │
│                  [] independent   [] lucrător      [] lucrător    [] elev    │
│                                      agricol          ocazional              │
│                                                                              │
│                 Altele ...............................................       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Venituri totale realizate īn luna                                            │
│ anterioară depunerii cererii?                                          lei   │
│                                                              └─┴─┴─┴─┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grad de dizabilitate?                                                        │
│                                                                              │
│ [ ] Nu             [ ] Da (se vor ataşa acte doveditoare)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ -----------------                                                            │
│    Numele                                                                    │
│ 3.                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│    Prenumele                                                                 │
│                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│ --------------------                                                         │
│ Cod numeric personal                                                         │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                             │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia?                                                                   │
│                   [ ] UE      ┐                                              │
│                                > şi anume (ţara) ..........................  │
│  [ ] Romānă       [ ] Non UE  ┘                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*)            Seria        Nr                     │
│ (copie ataşată)              └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│                                                                              │
│ Eliberat de                                       La data de                 │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│                                                            (zz) (ll) (aaaa)  │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară?   [] fără studii  [] generale  [] medii  [] superioare     │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia         [] salariat      [] pensionar     [] şomer       [] student │
│ profesională?                                                                │
│                  [] independent   [] lucrător      [] lucrător    [] elev    │
│                                      agricol          ocazional              │
│                                                                              │
│                 Altele ...............................................       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Venituri totale realizate īn luna                                            │
│ anterioară depunerii cererii?                                          lei   │
│                                                              └─┴─┴─┴─┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grad de dizabilitate?                                                        │
│                                                                              │
│ [ ] Nu             [ ] Da (se vor ataşa acte doveditoare)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ -----------------                                                            │
│    Numele                                                                    │
│ 4.                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│    Prenumele                                                                 │
│                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│ --------------------                                                         │
│ Cod numeric personal                                                         │
│                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                             │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia?                                                                   │
│                   [ ] UE      ┐                                              │
│                                > şi anume (ţara) ..........................  │
│  [ ] Romānă       [ ] Non UE  ┘                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*)            Seria        Nr                     │
│ (copie ataşată)              └─┴─┴─┴─┘        └─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│                                                                              │
│ Eliberat de                                       La data de                 │
│             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│                                                            (zz) (ll) (aaaa)  │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară?   [] fără studii  [] generale  [] medii  [] superioare     │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia         [] salariat      [] pensionar     [] şomer       [] student │
│ profesională?                                                                │
│                  [] independent   [] lucrător      [] lucrător    [] elev    │
│                                      agricol          ocazional              │
│                                                                              │
│                 Altele ...............................................       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Venituri totale realizate īn luna                                            │
│ anterioară depunerii cererii?                                          lei   │
│                                                              └─┴─┴─┴─┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grad de dizabilitate?                                                        │
│                                                                              │
│ [ ] Nu             [ ] Da (se vor ataşa acte doveditoare)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    C. Date privind locuinţa domnului/doamnei*1)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domnul/Doamna*1) locuieşte:                                                  │
│                                                                              │
│ [ ] singură        [ ] īmpreună cu altă persoană singură sau familie         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Model locuinţă:                                                              │
│                                                                              │
│┌─┬────────────────────┐                                                      │
││ │Casă cu curte       │ ─┐                     Regimul juridic al locuinţei  │
│└─┴────────────────────┘  │                   ┌───────────────────────────────┤
│┌─┬────────────────────┐  │    ┌─┬─────────┐  │                               │
││ │Casă fără curte     │  │  ┌ │ │1 cameră │  │ [] Proprietate personală      │
│└─┴────────────────────┘  │  │ └─┴─────────┘  │    ───────────────────────    │
│┌─┬────────────────────┐  │  │ ┌─┬─────────┐  │                               │
││ │Apartament la bloc  │  │  │ │ │2 camere │  │ [] Īn īnchiriere public/privat│
│└─┴────────────────────┘  │  │ └─┴─────────┘  │    ────────────────────────── │
│┌─┬────────────────────┐  │  │ ┌─┬─────────┐  │                               │
││ │Locuinţă socială    │   ><  │ │3 camere │  │ Altele ................       │
│└─┴────────────────────┘  │  │ └─┴─────────┘  └───────────────────────────────┤
│┌─┬────────────────────┐  │  │ ┌─┬─────────┐  ┌───────────────────────────────┤
││ │Locuinţă de serviciu│  │  │ │ │4 camere │  │Modul de dobāndire a locuinţei │
│└─┴────────────────────┘  │  │ └─┴─────────┘  │ ───────────────────────────── │
│┌─┬──────────────────────┐│  │ ┌─┬──────────┐ │                               │
││ │Locuinţă de necesitate││  └ │ │> 4 camere│ │ [] Cumpărare                  │
│└─┴──────────────────────┘│    └─┴──────────┘ │    ─────────                  │
│┌─┬───────────────────┐   │                   │                               │
││ │Instituţionalizat/ │   │                   │ [] Moştenire                  │
││ │nu are locuinţă    │ ──┘                   │  ───────────                  │
│└─┴───────────────────┘                       │                               │
│                                              │ Altele .....................  │
└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│D. Starea de sănătate a domnului/doamnei/membrilor familiei acestuia/acesteia │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│E. Nevoi speciale ale domnului/doamnei/membrilor familiei:                    │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│F. Alte aspecte                                                               │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ G. Concluzii                                                                 │
│                                                                              │
│ Se propune     [ ] īncadrarea                                                │
│                [ ] neīncadrarea                                              │
│                                                                              │
│īn categoria persoanelor aflate īn situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea│
│de satisfacere a nevoilor zilnice de trai conform art. 6 alin. (1) lit. h)    │
│din Legea nr. 219/2015 privind economia socială.                              │
│                                                                              │
│ MOTIVAŢIA:                                                                   │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ                                                        │
│                                                                              │
│ DOMNUL/DOAMNA*1)_________________________    ĪNTOCMIT __________________     │
│                                                                              │
│ SEMNĂTURA__________________________       SEMNĂTURA __________________       │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se ataşează următoarele documente:                                           │
│                                                                              │
│ 1. ........................................................................  │
│ 2. ........................................................................  │
│ 3. ........................................................................  │
│ 4. ........................................................................  │
│ 5. ........................................................................  │
│ 6. ........................................................................  │
│ 7. ........................................................................  │
│ 8. ........................................................................  │
│ 9. ........................................................................  │
│ 10. .......................................................................  │
│ 11. .......................................................................  │
│ 12. .......................................................................  │
│ 13. .......................................................................  │
│ 14. .......................................................................  │
│ 15. .......................................................................  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    *1) Se completează cu numele şi prenumele persoanei căreia i se efectuează ancheta socială.
──────────
    ANEXA 2
    la normele metodologice
                                     CERERE
             pentru acordarea atestatului de īntreprindere socială


*Font 9*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                          │
│                          Domnule/Doamnă director executiv,                               │
│                                                                                          │
│    1. Subsemnatul(a) ................., posesor al actului de identitate ............... │
│seria ....... nr. ........, eliberat de ............ la data de .....................,    │
│CNP/CIF .........., īn calitate de ..............*1), conform .....................*2),   │
│īn temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor metodologice de     │
│aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, solicit acordarea atestatului de īntreprindere│
│socială,                                                                                  │
│                                                                                          │
│2. pentru persoana juridică de drept privat .................., cod unic de īnregistrare  │
│(CUI)/cod de īnregistrare fiscală (CIF) ............., īnregistrată īn/la ............    │
│cu nr. ................,                                                                  │
│                                                                                          │
│3. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea │
│nr. 219/2015 privind economia socială:                                                    │
│[] societate cooperativă de gradul I;                                                     │
│[] cooperativă de credit;                                                                 │
│[] asociaţie;                                                                             │
│[] fundaţie;                                                                              │
│[] casă de ajutor reciproc a salariaţilor;                                                │
│[] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;                                               │
│[] societate agricolă;                                                                    │
│[] federaţie;                                                                             │
│[] uniune a persoanelor juridice de tipul .............;                                  │
│[] alte categorii de persoane juridice de tipul ............, care respectă:              │
│- definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de     │
│īnfiinţare şi funcţionare, respectiv .............., pagina .......;                      │
│- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de   │
│īnfiinţare şi funcţionare, respectiv .............., pagina .......,                      │
│                                                                                          │
│4. are sediul social īn: localitatea ............... str. ............... nr. ........,   │
│bloc ......., scara ........, etaj ....... ap. ......., judeţul/sectorul .............,   │
│cod poştal ........., telefon ............, fax ..............., e-mail ..............,   │
│web site ...............,                                                                 │
│                                                                                          │
│5. şi dispun prin actele de īnfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor prevăzute   │
│la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:                      │
│                                                                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┤
│                                                                  │ Actul de   │          │
│                  Criteriul                                       │īnfiinţare  │          │
│                                                                  │   şi       │Pagina şi │
│                                                                  │funcţionare │paragraful│
│                                                                  │(denumirea):│          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│a) acţionează īn scop social şi/sau īn interesul general al       │            │          │
│comunităţii;                                                      │            │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi     │            │          │
│rezervei statutare;                                               │            │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│c) se obligă să transmită bunurile rămase īn urma lichidării către│            │          │
│una sau mai multe īntreprinderi sociale;                          │            │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurānd│            │          │
│niveluri de salarizare echitabile, īntre care nu pot exista       │            │          │
│diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.                  │            │          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘


──────────
    *1) Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana īmputernicită īn acest scop.
    *2) Se completează tipul şi numărul documentului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal sau persoană īmputernicită īn acest scop.
──────────
                                      OPIS
               documente anexate cererii care sunt depuse pentru
                 acordarea atestatului de īntreprindere socială


*Font 9*
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │                                                               │Nr. şi data │        │
│crt.│              Denumirea actului                                │  actului/  │Nr. file│
│    │                                                               │  Emitent   │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│ 1. │Actele de īnfiinţare şi funcţionare (denumirea fiecărui act īn │            │        │
│    │funcţie de tipul solicitantului)                               │            │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│ 2. │Copie act identitate reprezentant legal/īmputernicit semnatar  │            │        │
│    │al cererii                                                     │            │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│ 3. │Īmputernicire notarială pentru īmputernicit (după caz)         │            │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│ 4. │                                                               │            │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│ 5. │                                                               │            │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│... │                                                               │            │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│    │                                                               │            │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│    │                                                               │            │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│    │                                                               │            │        │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┤
│                                                                                          │
│                                                                                          │
│    Prezenta cerere este īntocmită īntr-un exemplar original, pe propria răspundere,      │
│ cunoscānd prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul īn declaraţii.             │
│                                                                                          │
│                                                                                          │
│                                                                                          │
│                                                                                          │
│    Data: .............                               Numele şi prenumele ...........     │
│                                                                                          │
│                                                      Semnătura .....................     │
│                                                                                          │
│                                                                                          │
│                                                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3
    la normele metodologice


*Font 7*
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                      │                                                                                         │
│    AJOFM ...../AMOFM BUCUREŞTI       │    AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ............... /                  │
│                                      │    AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI                         │
│              ATESTAT                 │                                                                                         │
│                                      │                                                                                         │
│     DE ĪNTREPRINDERE SOCIALĂ         │                             ATESTAT DE ĪNTREPRINDERE SOCIALĂ                            │
│                                      │                                                                                         │
│ Seria*1) .... nr. .... din*2) ....   │                  Seria*1) ........ nr. ...... din*2) ................                   │
│                                      │                                                                                         │
│  Persoana juridică de drept privat*3)│                                                                                         │
│......., cu sediul īn localitatea     │       Persoana juridică de drept privat*3)........................ cu sediul īn         │
│........ str. ......... nr. .....,    │localitatea ........................  str. ......... nr. ....... bl. ...... sc. ......., │
│bl. ...., sc...., et...., ap. .....   │et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ..............., cod unic de īnregistrare/cod  │
│jud./sect. .................          │de īnregistrare fiscală (CUI/CIF)...................., este atestată ca īntreprindere    │
│CUI/CIF .........................     │socială īn conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială şi Normele        │
│este atestată ca īntreprindere        │metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.     │
│socială īn conformitate cu prevederile│       Īn baza prezentului atestat, persoana juridică are statut de īntreprindere socială│
│Legii nr. 219/2015 privind economia   │pe o perioadă de 5 ani, de la data de*2)............ pānă la data de*4) .........., cu   │
│socială şi cu Normele metodologice de │posibilitatea prelungirii, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind     │
│aplicare a prevederilor Legii         │economia socială şi cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015│
│nr. 219/2015 privind economia socială.│privind economia socială.                                                                │
│ Īn baza prezentului atestat, persoana│                                                                                         │
│juridică are statut de īntreprindere  │                                                                                         │
│socială pe o perioadă de 5 ani, de la │                                                                                         │
│data de*2) ...........  pānă la data  │                                   Director executiv*5),                                 │
│de*4) ............. cu posibilitatea  │                                 ...................... (L.S.)                           │
│prelungirii, īn conformitate cu       │                                                                                         │
│prevederile Legii nr. 219/2015 privind│                                                                                         │
│economia socială şi cu Normele        │                                                                                         │
│metodologice de aplicare a            │Data eliberării:                                                                         │
│prevederilor Legii nr. 219/2015       │Anul .............. luna ................. ziua ..................                       │
│privind economia socială.             │                                                                                         │
│                                      │                                                                                         │
│                                      │                                                                                         │
│       Director executiv*5),          │                                                                                         │
│     ......................(L.S.)     │                                                                                         │
│                                      │                                                                                         │
│Data eliberării:                      │                                                                                         │
│Anul ....... luna...............      │                                                                                         │
│ziua ..........                       │       Falsificarea acestui document este ilegală şi se pedepseşte īn conformitate cu    │
│                                      │legislaţia īn vigoare.                                                                   │
│                                      │                                                                                         │
│Semnătura de primire*6)               │                                                                                         │
│...........................           │                                                                                         │
│                                      │                                                                                         │
│──────────                                                                                                                      │
│   *1) Seria atestatului conţine īn mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale īn cadrul căreia este         │
│organizată şi funcţionează agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform       │
│Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.                                   │
│   *2) Se completează cu data semnării deciziei emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă        │
│judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.                                                                                   │
│   *3) Se completează cu denumirea persoanei juridice de drept privat.                                                          │
│   *4) Se completează cu data pānă la care este valabil atestatul calculată īn conformitate cu Normele metodologice de aplicare │
│a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.                                                                     │
│   *5) Se completează cu numele, prenumele şi semnătura directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă         │
│judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.                                                                                   │
│   *6) Se completează cu numele, prenumele şi semnătura persoanei care primeşte atestatul.                                      │
│──────────                                                                                                                      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                      │                          │                                                              │
│ PRELUNGIREA ATESTATULUI*7)           │  Director executiv*5),   │   PRELUNGIREA ATESTATULUI                                    │
│                                      │         (L.S.)           │                                                              │
├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   1.                                                            │                                                              │
│   2.                                                            │  1*7) ............................,                          │
│   3.                                                            │                                                              │
│  ....                                                           │             Director executiv*5),                            │
│  ....                                                           │            ....................... (L.S.)                    │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │             Semnătura de primire*6)                          │
│                                                                 │            .........................                         │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │  2*7) ............................,                          │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │             Director executiv*5),                            │
│                                                                 │            ....................... (L.S.)                    │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │             Semnătura de primire*6)                          │
│                                                                 │            .........................                         │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │  3*7) ............................,                          │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │             Director executiv*5),                            │
│                                                                 │            ....................... (L.S.)                    │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │             Semnătura de primire*6)                          │
│                                                                 │            .........................                         │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │ .............                                                │
│                                                                 │ .............                                                │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │ .............                                                │
│               Verso-ul atestatului                              │                                                              │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                 │                                                              │
│                                                                                                                                │
│──────────                                                                                                                      │
│    *7) Se completează cu perioada pentru care este prelungit atestatul: zi/luna/an - zi/luna/an.                               │
│──────────                                                                                                                      │
│                                                                                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4
    la normele metodologice
                                     CERERE
                         de prelungire a atestatului de
                             īntreprindere socială


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Domnule/Doamnă director executiv,                       │
│                                                                              │
│1. Subsemnatul(a) ....................................., posesor al actului de│
│identitate ................ seria ..... nr. ............., eliberat           │
│de ................. la data de .............., CNP/CIF .....................,│
│īn calitate de .................*1), conform ..........................*2),   │
│īn temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor         │
│metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, solicit           │
│prelungirea atestatului de īntreprindere socială,                             │
│                                                                              │
│2. pentru persoana juridică de drept privat .................................,│
│cod unic de īnregistrare (CUI)/cod de īnregistrare fiscală (CIF) .............│
│...., īnregistrată īn/la .............. cu nr. .................,             │
│                                                                              │
│3. care deţine atestatul de īntreprindere socială seria ..... nr. ............│
│data .................., anexat īn original,                                  │
│                                                                              │
│4. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3 alin.   │
│(1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:                          │
│[] societate cooperativă de gradul I;                                         │
│[] cooperativă de credit;                                                     │
│[] asociaţie;                                                                 │
│[] fundaţie;                                                                  │
│[] casă de ajutor reciproc a salariaţilor;                                    │
│[] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;                                   │
│[] societate agricolă;                                                        │
│[] federaţie;                                                                 │
│[] uniune a persoanelor juridice de tipul ..............................;     │
│[] alte categorii de persoane juridice de tipul .............., care respectă:│
│- definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor   │
│legale de īnfiinţare şi funcţionare, respectiv ........................,      │
│pagina .......;                                                               │
│- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor │
│legale de īnfiinţare şi funcţionare, respectiv ........................,      │
│pagina .......,                                                               │
│                                                                              │
│5. are sediul social īn: localitatea .................................        │
│str. ............... nr. ......, bloc ...., scara ...., etaj .... ap. ......, │
│judeţul/sectorul ...................., cod poştal ...............,            │
│telefon ............., fax ............., e-mail ......................,      │
│web site ...................,                                                 │
│                                                                              │
│6. şi dispun prin actele de īnfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor │
│prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:│
├─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┤
│Criteriul                │  Actul de īnfiinţare  │  Pagina şi paragraful      │
│                         │    şi funcţionare     │                            │
│                         │     (denumirea):      │                            │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────┤
│a) acţionează īn scop    │                       │                            │
│social şi/sau īn         │                       │                            │
│interesul general al     │                       │                            │
│comunităţii;             │                       │                            │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────┤
│b) alocă minimum 90% din │                       │                            │
│profitul realizat        │                       │                            │
│scopului social şi       │                       │                            │
│rezervei statutare;      │                       │                            │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────┤
│c) se obligă să transmită│                       │                            │
│bunurile rămase īn urma  │                       │                            │
│lichidării către una sau │                       │                            │
│mai multe īntreprinderi  │                       │                            │
│sociale;                 │                       │                            │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────┤
│d) aplică principiul     │                       │                            │
│echităţii sociale faţă de│                       │                            │
│angajaţi, asigurānd      │                       │                            │
│niveluri de salarizare   │                       │                            │
│echitabile, īntre care nu│                       │                            │
│pot exista diferenţe care│                       │                            │
│să depăşească raportul de│                       │                            │
│1 la 8.                  │                       │                            │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────┘


──────────
    *1) Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana īmputernicită īn acest scop.
    *2) Se completează tipul şi numărul documentului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal sau persoană īmputernicită īn acest scop.
──────────
                                      OPIS
                   documente anexate cererii care sunt depuse
            pentru prelungirea atestatului de īntreprindere socială


┌────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │            Denumirea actului           │Nr. şi data actului│  Nr. file  │
│crt.│                                        │    /Emitent       │            │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ 1. │Actele de īnfiinţare şi funcţionare     │                   │            │
│    │(denumirea fiecărui act īn funcţie de   │                   │            │
│    │tipul solicitantului)                   │                   │            │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ 2. │Atestatul de īntreprindere socială      │                   │            │
│    │seria ...., nr. ................,       │                   │            │
│    │data .............., anexat īn original │                   │            │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ 3. │Copie act identitate reprezentant legal/│                   │            │
│    │īmputernicit semnatar al cererii        │                   │            │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ 4. │Īmputernicire notarială pentru          │                   │            │
│    │īmputernicit (după caz)                 │                   │            │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ 5. │                                        │                   │            │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│... │                                        │                   │            │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│    │                                        │                   │            │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│    │                                        │                   │            │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│    │                                        │                   │            │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│    │                                        │                   │            │
├────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────┤
│                                                                              │
│Prezenta cerere este īntocmită īntr-un exemplar original, pe propria          │
│răspundere, cunoscānd prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul īn  │
│declaraţii.                                                                   │
│                                                                              │
│                                                                              │
│Data: ...............           Numele şi prenumele ..........................│
│                                                                              │
│                                Semnătura .........................           │
│                                                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 5A
    la normele metodologice
                              RAPORT DE ACTIVITATE
               privind activitatea desfăşurată de īntreprinderea
            socială/īntreprinderea socială de inserţie ............
                              īn anul ............
    Cod/Coduri CAEN ............... Domeniu de activitate:
      - Număr de salariaţi ...........
      - Număr de membri .............
    Seria şi numărul atestatului de īntreprindere socială şi perioada de valabilitate a acestuia (se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade cānd activitatea a fost suspendată): ............................
    Seria şi numărul certificatului de īntreprindere socială de inserţie şi perioada de valabilitate a acestuia (se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade cānd activitatea a fost suspendată): ...........................
    A. Activitatea desfăşurată īn anul raportat
    1. Viziunea, misiunea, scopul, valorile şi principiile īntreprinderii sociale.
    2. Obiectivele īntreprinderii sociale (pentru anul raportat).
    3. Descrierea activităţii desfăşurate īn anul raportat (numărul de salariaţi şi numărul de membri).
    4. Rezultate obţinute conform obiectivelor propuse īn anul raportat.
    B. Raportul social
    1. Obiectivele sociale ale īntreprinderii sociale/īntreprinderii sociale de inserţie (pentru anul raportat).
    2. Domeniul intervenţiei sociale (de exemplu: servicii sociale; locuinţe şi nevoi de bază; educaţie sau formare profesională; ocuparea forţei de muncă şi instruire; sănătate mintală; sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici publice/educaţie civică; conservarea mediului īnconjurător şi schimbarea climatică; altele).
    3. Resurse utilizate īn activitatea desfăşurată (financiare - de exemplu: fonduri europene, internaţionale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse).
    4. Nevoi sociale identificate (corespunzător activităţii sociale desfăşurate īn anul raportat).
    5. Grupul-ţintă al intervenţiei sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror nevoi sociale au fost soluţionate prin activitatea īntreprinsă, de exemplu: beneficiari direcţi şi familiile beneficiarilor direcţi; propriul personal şi/sau familia acestuia, parteneri, alte categorii de părţi/persoane/grupuri interesate sau implicate īn activitatea socială desfăşurată sau care pot influenţa semnificativ desfăşurarea acesteia).
    6. Activitatea socială desfăşurată:
    6.1. Rezultate obţinute. Se va ţine cont de relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul şi sustenabilitatea activităţii īn anul raportat. Īn acest sens, raportul va conţine:
    ● enumerarea rezultatelor concrete ale intervenţiei sociale, prezentarea rezultatelor obţinute īn funcţie de obiectivele propuse īn anul anterior, astfel:
    a. obiective realizate;
    b. obiective nerealizate;
    c. obiective neplanificate şi realizate;
    ● descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activităţi īntreprinse şi a modului īn care acestea au contribuit la realizarea nevoile sociale ale actorilor interesaţi;
    6.2. Schimbarea socială produsă: prezentarea īmbunătăţirii produse īn mod direct de către activitatea socială a īntreprinderii sociale īn viaţa persoanelor aparţinānd grupului-ţintă identificat şi a familiilor acestora după caz;
    6.3. Factori externi intervenţiei sociale care au influenţat obţinerea rezultatelor sociale (dacă este cazul).
    7. Respectarea condiţiilor specifice prevăzute la art. 10 din lege de către īntreprinderile sociale de inserţie.


┌──────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│   Luna           │ 01 │ 02 │ 03 │ 04 │ 05 │ 06 │ 07 │ 08 │ 09 │ 10 │ 11 │ 12 │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Număr total       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│angajaţi          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Număr angajaţi    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│aparţinānd        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│grupului          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│vulnerabil        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Procent % angajaţi│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Totalul timpului  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│de lucru al       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│tuturor           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│angajaţilor (ore) │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Timpul de lucru   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│cumulat al        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│angajaţilor       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│aparţinānd        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│grupului          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│vulnerabil (ore)  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Procent % timp de │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│lucru             │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    8. Măsuri de acompaniament implementate pentru angajaţii aparţinānd grupului vulnerabil


┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│   Măsuri de acompaniament    │    Număr angajaţi din grupuri vulnerabile     │
│                              │ care au beneficiat de măsuri de acompaniament │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Informare                     │                                               │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Consiliere                    │                                               │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Forme de pregătire            │                                               │
│profesională                  │                                               │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Mediere                       │                                               │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Adaptare a locului de muncă   │                                               │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Ucenicie şi practică          │                                               │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Altele                        │                                               │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    9. Īn raportările sociale anuale, conform pct. 6 din prezenta anexă, īn funcţie de tipul de entitate şi de activităţile/serviciile desfăşurate īn anul precedent, īntreprinderile sociale/īntreprinderile sociale de inserţie vor utiliza indicatori de rezultat, de realizare imediată/output, precum şi indicatori de impact, pentru activitatea cu caracter social realizată.
    C. Raport financiar
    1. Prezentarea modului de īndeplinire a criteriului privind reinvestirea procentului de 90%, conform art. 8 alin. (4) lit. b) din lege.
    Se vor prezenta conform bilanţului contabil următoarele informaţii:


┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Nr. │         Conform bilanţ                   │   Activitate  │  Activitate  │
│crt.│                                          │ economică RON │ nonprofit RON│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 1. │Venituri - Total                          │               │              │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 2. │Cheltuieli - Total                        │               │              │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 3. │Exerciţiul net financiar                  │               │              │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 4. │4.1 Valoarea excedentului/profitului      │               │              │
│    │rezultat la sfārşitul exerciţiului        │               │              │
│    │financiar                                 │               │              │
│    │                                          │               │              │
│    │4.2 Suma/Destinaţia                       │               │              │
│    │- bonificaţii/dividende plătite membrilor/│               │              │
│    │acţionarilor                              │               │              │
│    │- activităţi sociale                      │               │              │
│    │                                          │               │              │
│    │4.3 Prezentarea modului de īndeplinire a  │               │              │
│    │criteriului privind reinvestirea          │               │              │
│    │procentului de 90%, conform art. 8 alin.  │               │              │
│    │(4) lit. b) din lege.                     │               │              │
└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘


   2. Prezentarea modului de īndeplinire a criteriului privind principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurānd niveluri de salarizare echitabile, īntre care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8 conform art. 8 alin. (4) lit. d) din lege.


┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│   Denumirea postului cu salariul    │  Salariul de bază brut lunar conform   │
│      de bază brut lunar maxim       │    contractului individual de muncă    │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Denumirea postului cu salariul de    │Salariul de bază brut lunar conform     │
│bază brut lunar minim                │contractului individual de muncă        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│                                     │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Raport calculat                      │                                        │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

    Reprezentantul īntreprinderii          Responsabilul financiar al
       sociale/ īntreprinderii          īntreprinderii sociale/īntreprinderii
         sociale de inserţie,                  sociale de inserţie,
      ........................                 .....................
        (numele şi prenumele)                  (numele şi prenumele)

        Semnătura şi ştampila                        Semnătura
        .......................                .....................
            Data ........


    ANEXA 5B
    la normele metodologice
                           EXTRAS RAPORT SOCIAL ANUAL
             privind activitatea cu caracter social desfăşurată de
               īntreprinderea socială/ īntreprinderea socială de
                         inserţie ...... īn anul ......
    ● Date de identificare (date de contact sediul juridic/sediul social, reprezentant legal)
    ..............................................................
    ● Seria şi numărul atestatului de īntreprindere socială
    ..............................................................
    ● Seria şi numărul certificatului de īntreprindere socială de inserţie
    ..............................................................
    1. Obiectivele sociale ale īntreprinderii sociale/īntreprinderii sociale de inserţie (pentru anul raportat)
    2. Domeniul intervenţiei sociale (de exemplu: servicii sociale; locuinţe şi nevoi de bază; educaţie sau formare profesională; ocuparea forţei de muncă şi instruire; sănătate mintală; sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici publice/educaţie civică; conservarea mediului īnconjurător şi schimbarea climatică; altele)
    3. Resurse utilizate īn activitatea desfăşurată (financiare - de exemplu: fonduri europene, internaţionale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse)
    4. Nevoi sociale identificate (corespunzător activităţii sociale desfăşurate īn anul raportat)
    5. Grupul-ţintă al intervenţiei sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror nevoi sociale au fost soluţionate prin activitatea īntreprinsă; de exemplu: beneficiari direcţi şi familiile beneficiarilor direcţi; propriul personal şi/sau familia acestuia, parteneri, alte categorii de părţi/persoane/grupuri interesate sau implicate īn activitatea socială desfăşurată sau care pot influenţa semnificativ desfăşurarea acesteia)
    6. Activitatea socială desfăşurată:
    6.1. Rezultate obţinute. Se va ţine cont de relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul şi sustenabilitatea activităţii īn anul raportat. Īn acest sens, raportul va conţine:
      ● enumerarea rezultatelor concrete ale intervenţiei sociale, prezentarea rezultatelor obţinute īn funcţie de obiectivele propuse īn anul anterior, astfel:
        a. obiective realizate;
        b. obiective nerealizate;
        c. obiective neplanificate şi realizate;
        d. indicatori de rezultat, de realizare imediată/output, precum şi indicatori de impact;
      ● descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activităţi īntreprinse şi a modului īn care acestea au contribuit la realizarea nevoile sociale ale actorilor interesaţi;
    6.2. Schimbarea socială produsă: prezentarea īmbunătăţirii efective prin activitatea socială a īntreprinderii sociale īn viaţa persoanelor aparţinānd grupului-ţintă identificat şi a familiilor acestora, după caz;
    6.3. Factori externi intervenţiei sociale care au influenţat obţinerea rezultatelor sociale (dacă este cazul).


                 Reprezentantul                  Responsabilul financiar
             īntreprinderii sociale/            al īntreprinderii sociale/
             īntreprinderii sociale         īntreprinderii sociale de inserţie,
                  de inserţie,
            .......................              ..........................
              (numele şi prenumele)               (numele şi prenumele)

              Semnătura şi ştampila                       Semnătura
              .....................               ........................


    Data ...............


    ANEXA 6
    la normele metodologice
                                     CERERE
                        pentru acordarea mărcii sociale


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│                          Domnule/Doamnă director executiv,                   │
│                                                                              │
│  1. Subsemnatul(a) ......, posesor al actului identitate ...... seria ...... │
│  nr. ....., eliberat de ...... la data de ......, CNP/CIF ......, īn calitate│
│  de ......*1), conform ......*2),                                            │
│  īn temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor       │
│  metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, solicit         │
│  acordarea mărcii sociale,                                                   │
│                                                                              │
│  2. pentru persoana juridică de drept privat ..................,             │
│  cod unic de īnregistrare (CUI)/cod de īnregistrare fiscală (CIF) ........,  │
│  īnregistrată īn/la ...... cu nr. ......                                     │
│  şi avānd atestatul de īntreprindere socială (īn situaţia īn care acesta a   │
│  fost solicitat şi obţinut anterior solicitării mărcii sociale) seria ...... │
│  nr. ......,                                                                 │
│                                                                              │
│  3. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3       │
│  alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:                  │
│  [] societate cooperativă de gradul I;                                       │
│  [] cooperativă de credit;                                                   │
│  [] asociaţie;                                                               │
│  [] fundaţie;                                                                │
│  [] casă de ajutor reciproc a salariaţilor;                                  │
│  [] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;                                 │
│  [] societate agricolă;                                                      │
│  [] federaţie;                                                               │
│  [] uniune a persoanelor juridice de tipul ......................;           │
│  [] alte categorii de persoane juridice de tipul ..........., care respectă: │
│   - definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor│
│  legale de īnfiinţare şi funcţionare, respectiv ......, pagina .......;      │
│  - principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform       │
│  actelor legale de īnfiinţare şi funcţionare, respectiv ......, pagina .....,│
│                                                                              │
│  4. are sediul social īn: localitatea ......, str. ...... nr. ...., bloc ...,│
│  scara ...., etaj ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, cod poştal ........,│
│  telefon ......, fax ......, e-mail ...... web site ......,                  │
│                                                                              │
│  5. dispun prin actele de īnfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor  │
│  prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia       │
│  socială:                                                                    │
├───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤
│         Criteriul:            │Actul de īnfiinţare şi  │Pagina şi paragraful:│
│                               │funcţionare (denumirea):│                     │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│a) acţionează īn scop social   │                        │                     │
│şi/sau īn interesul general al │                        │                     │
│comunităţii;                   │                        │                     │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│b) alocă minimum 90% din       │                        │                     │
│profitul realizat scopului     │                        │                     │
│social şi rezervei statutare;  │                        │                     │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│c) se obligă să transmită      │                        │                     │
│bunurile rămase īn urma        │                        │                     │
│lichidării către una sau mai   │                        │                     │
│multe īntreprinderi sociale;   │                        │                     │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│d) aplică principiul echităţii │                        │                     │
│sociale faţă de angajaţi,      │                        │                     │
│asigurānd niveluri de          │                        │                     │
│salarizare echitabile, īntre   │                        │                     │
│care nu pot exista diferenţe   │                        │                     │
│care să depăşească raportul de │                        │                     │
│1 la 8                         │                        │                     │
├───────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤
│6. şi īndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea        │
│nr. 219/2015 privind economia socială, pe baza actelor justificative care     │
│īnsoţesc această cerere                                                       │
├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat │                     │
│aparţinānd grupului vulnerabil, astfel īncāt timpul de  │                     │
│lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel     │                     │
│puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor      │                     │
│angajaţilor, stabilit prin contractele individuale de   │Da []                │
│muncă;                                                  │Nu []                │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│b) are ca scop lupta īmpotriva excluziunii,             │                     │
│discriminărilor şi şomajului prin inserţia              │Da []                │
│socioprofesională a persoanelor defavorizate.           │Nu []                │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘


──────────
    *1) Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana īmputernicită īn acest scop.
    *2) Se completează tipul şi numărul documentului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal sau persoană īmputernicită īn acest scop.
──────────
                                      OPIS
                   documente anexate cererii care sunt depuse
                        pentru acordarea mărcii sociale


┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────┐
│Nr. │                Denumirea actului              │  Nr. şi data  │Nr. file│
│crt.│                                               │actului/Emitent│        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤
│  1.│Actele de īnfiinţare şi funcţionare (denumirea │               │        │
│    │fiecărui act īn funcţie de tipul               │               │        │
│    │solicitantului)                                │               │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤
│  2.│Atestatul de īntreprindere socială (dacă este  │               │        │
│    │cazul)                                         │               │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤
│  3.│Copie act identitate reprezentant legal/       │               │        │
│    │īmputernicit semnatar al cererii               │               │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤
│  4.│Īmputernicire notarială pentru īmputernicit    │               │        │
│    │(după caz)                                     │               │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤
│  5.│Situaţia privind personalul angajat cu contract│               │        │
│    │individual de muncă (conform modelului prevăzut│               │        │
│    │īn anexa nr. 7 la Normele metodologice de      │               │        │
│    │aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015     │               │        │
│    │privind economia socială)                      │               │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤
│  6.│Contractele individuale de muncă ale           │               │        │
│    │persoanelor aparţinānd grupului vulnerabil     │               │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤
│  7.│Documente justificative care atestă apartenenţa│               │        │
│    │la grupul vulnerabil                           │               │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤
│  8.│                                               │               │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤
│ ...│                                               │               │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤
│    │...........................................    │               │        │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────┤
│Prezenta cerere este īntocmită īntr-un exemplar original, pe propria         │
│răspundere, cunoscānd prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul īn │
│declaraţii.                                                                  │
│                                                                             │
│Prezentul document reprezintă şi cerere pentru acordarea atestatului de      │
│īntreprindere socială īn situaţia īn care se solicită īmpreună atestatul de  │
│īntreprindere socială şi marca socială.                                      │
│                                                                             │
│Data: ..........                       Numele şi prenumele ................. │
│                                                                             │
│                                       Semnătura ....................        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 7
    la normele metodologice
    ....................................................
    (denumirea persoanei juridice de drept privat)
    CUI/CIF ...........................................,
    sediul social īn localitatea ......................,
    str. ...............................................
    nr. ..., bloc. ...., scara ...., etaj ..., ap .....,
    judeţul/sectorul .......... cod poştal .............
    telefon ..............., fax ......................,
    e-mail: ...........................................,
    web site: ..........................................
                                    SITUAŢIE
                     privind personalul angajat cu contract
                             individual de muncă*1)


*Font 7*
┌────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────┬───────────┬───┬────────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │  Numele  │  Codul │   Număr  │    Data  │Data │ Funcţia/  │Cod│  Tipul │  Data  │  Data  │ Durata  │ Salariul │ Categoria  │
│crt.│    şi    │numeric │    de    │ contrac- │anga-│ Ocupaţia  │COR│contrac-│īnceput │sfārşit │timpului │ de bază  │de persoane │
│    │prenumele │personal│ contract │   tului  │jării│  conform  │   │  tului │(pentru │(pentru │de muncă,│  lunar   │vulnerabile │
│    │persoanei │        │individual│individual│     │ specifi-  │   │indivi- │contrac-│contrac-│conform  │  brut şi │  din care  │
│    │ angajate │        │ de muncă │ de muncă │     │  caţiei   │   │dual de │tele pe │tele pe │contrac- │sporurile,│ face parte │
│    │    cu    │        │          │          │     │  Clasifi- │   │  muncă │perioadă│perioadă│ tului   │  astfel  │  persoana  │
│    │ contract │        │          │          │     │   cării   │   │        │determi-│determi-│individu-│ cum sunt │  angajată, │
│    │individual│        │          │          │     │Ocupaţiilor│   │        │  nată) │  nată) │   al    │prevăzute │  conform   │
│    │ de muncă │        │          │          │     │din Romānia│   │        │        │        │de muncă │    īn    │  art. 2    │
│    │          │        │          │          │     │ (COR) sau │   │        │        │        │  (se    │contractul│  lit. ...  │
│    │          │        │          │          │     │altor acte │   │        │        │        │exprimă  │individual│din Normele │
│    │          │        │          │          │     │ normative │   │        │        │        │īn ore)  │ de muncă │metodologice│
├────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│   1│          │        │          │          │     │           │   │        │        │        │         │          │            │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│   2│          │        │          │          │     │           │   │        │        │        │         │          │            │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ ...│          │        │          │          │     │           │   │        │        │        │         │          │            │
└────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────┴───────────┴───┴────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┴────────────┘

    Data: ................       Nume şi prenume .......................
                                                                               Funcţia/ocupaţia ...........................
                                                                               Semnătura ..................................


──────────
    *1) Situaţia se completează cu toate persoanele care sunt angajate cu contract individual de muncă īn cadrul persoanei juridice de drept privat, indiferent dacă aparţin sau nu grupului vulnerabil definit conform şi īn aplicarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
──────────
    ANEXA 8
    la normele metodologice


*Font 7*

AJOFM.... / AMOFM BUCUREŞTI                          : AGENŢIA JUDEŢEANA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ............./
                                                     : AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI
                   CERTIFICAT                        :
            DE ĪNTREPRINDERE SOCIALĂ                 :               CERTIFICAT DE ĪNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE
                  DE INSERŢIE                        :
                                                     :                     Seria*1)..... nr. .... din*2)......
Seria*1)... nr. ... din*2).....                      :
                                                     :
Persoana juridică de drept privat*3) ................: Persoana juridică de drept privat*3) ...................., cu sediul īn localitatea
....................., cu sediul īn localitatea .....: ......................, str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ... et. ...,
........................, str........................: ap. ..., judeţul/sectorul....., cod unic de īnregistrare/cod de īnregistrare fiscală
....................................nr......, bl....,: (CUI/CIF)....................., are statut de īntreprindere socială de inserţie prin
sc. ............., et. .........., ap. ............, : acordarea mărcii sociale īn conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia
judeţul/sectorul...........,                         : socială şi cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015
CUI/CIF......................, are statut de         : privind economia socială.
īntreprindere socială de inserţie prin acordarea     :
mărcii sociale īn conformitate cu Legea nr. 219/2015 : Prezentul certificat atestă statutul de īntreprindere socială de inserţie a
privind economia socială şi cu Normele metodologice  : persoanei juridice pe o perioadă de 3 ani, de la data de*2)......... pānă la data
de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind: de*4)...... inclusiv, şi conferă acesteia dreptul de utilizare a elementului
economia socială.                                    : specific de identitate vizuală a mărcii sociale, īn conformitate cu prevederile
Prezentul certificat atestă statutul de īntreprindere: Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
socială de inserţie a persoanei juridice pe o        :
perioadă de 3 ani, de la data de*2)...............   :                          Director executiv*5),
pānă la data de*4) ...............                   :
inclusiv, şi conferă acesteia dreptul de utilizare a :                         ............. (L.S.)
elementului specific de identitate vizuală a mărcii  :
sociale, īn conformitate cu prevederile              :
Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi ale   : Data eliberării:
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor     :
Legii nr. 219/2015 privind economia socială.         : Anul ......... luna ......... ziua ............
                                                     : Falsificarea acestui document este ilegală şi se pedepseşte īn conformitate
                Director executiv*5),                : cu legislaţia īn vigoare.
                  ...........(L.S.)                  :
                                                     :
Data eliberării:                                     :
Anul .......... luna ....... ziua ...........        :
                                                     :
                                                     :
Semnătura de primire*6)                              :
.........................


──────────
    *1) Seria atestatului conţine īn mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale īn cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
    *2) Se completează cu data semnării deciziei emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    *3) Se completează cu denumirea persoanei juridice.
    *4) Se completează cu data pānă la care este valabil atestatul calculată īn conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
    *5) Se completează cu numele, prenumele şi semnătura directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    *6) Se completează cu numele, prenumele şi semnătura persoanei care primeşte certificatul.
──────────
                                    ------