ECONOMIA SOCIALA

 

Cadru legislativ

 

Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala, publicata in M.O. nr.561/28 iulie 2015

Hotararea nr. 585 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, publicata in M.O. nr.660/29 august 2016

Actele normative fac referire la intreprinderile sociale si intreprinderile sociale de insertie, entitati care trebuie sa asigure insertia profesionala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si implicarea acestora in activitati cu caracter social.

 

Ce este economia sociala?

Economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

Economia sociala are la baza initiativa privata, voluntara si solidara, cu un grad ridicat de autonomie si responsabilitate, precum si distribuirea limitata a profitului catre asociati.

Grupul vulnerabil desemneaza persoane sau familii care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situatii de boala, dizabilitate, saracie, dependenta de droguri sau de alcool ori a altor situatii care conduc la vulnerabilitate economica si sociala, asa cum sunt precizate la art. 2 din Hotararea nr. 585/10.08.2016.


Principiile ce stau la baza economiei sociale

Obiectivele economiei sociale

INTREPRINDEREA SOCIALA

Statutul de intreprindere sociala il poate avea orice persoana juridica de drept privat care desfasoara activitati in domeniul economiei sociale, care detine un atestat de intreprindere sociala si respecta principiile economiei sociale.

Intreprinderi sociale pot fi:

-   Societatile cooperative de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata;

-   Cooperativele de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

-   Asociatiile si fundatiile, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

-   Casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata;

-   Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate si functioneaza in baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-   Societatile agricole, care functioneaza in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare;

-   Orice alte categorii de persoane juridice care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute in prezenta lege;

-   Federatiile si uniunile persoanelor juridice prevazute anterior.

 

Statutul de intreprindere sociala se recunoaste prin acordarea unui atestat de intreprindere sociala care se acorda la solicitarea persoanelor juridice prevazute anterior care dispun prin actele de infiintare si functionare respectarea urmatoarelor criterii:

-   Actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;

-   Aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;

-   Se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;

-   Aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.


Atestatul de intreprindere sociala 


Atestatul se elibereaza de catre agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, prin compartimentul pentru economie sociala, in baza urmatoarelor documente ce pot fi depuse la sediul agentiei sau transmise cu posta, cu confirmare de primire:

-   Cererea pentru acordarea atestatului, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 2 sau, dupa caz, in anexa nr. 6 din Hotararea nr. 585/10.08.2016 in situatia in care se solicita concomitent si acordarea marcii sociale

 

-   Actele de infiintare si functionare prevazute la art.3 din Hotararea nr. 585/10.08.2016

   Atestatul se acorda pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, daca se face dovada ca sunt respectate conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.

 

INTREPRINDEREA SOCIALA DE INSERTIE

Intreprinderea sociala de insertie este intreprinderea sociala care:

-   are, permanent, cel putin 30% din personalul angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incāt timpul de lucru cumulat al acestor angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor;

-   are ca scop lupta impotriva excluziunii, discriminarilor si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate.

 

Marca sociala

Statutul de intreprindere sociala de insertie se certifica prin acordarea marcii sociale ce cuprinde certificatul care atesta statutul de intreprindere sociala de insertie, precum si un element specific de identitate vizuala, care se aplica in mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrarilor executate ori a documentelor care demonstreaza prestarea unui serviciu.


Certificatul care atesta statutul de intreprindere sociala de insertie are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii  si se elibereaza de catre agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, prin compartimentul pentru economie sociala in baza urmatoarelor documente:

- cerere pentru acordarea marcii sociale, completata conform anexei nr. 6 din Hotararea nr. 585/10.08.2016;

- situatia privind personalul angajat cu contract individual de munca, completata conform anexei nr. 7 din Hotararea nr. 585/10.08.2016;

- contractele individuale de munca ale persoanelor apartinānd grupului vulnerabil, in copie;

- documente care atesta apartenenta la grupul vulnerabil, conform art. 2 din Hotararea nr. 585/10.08.2016.

Acordarea marcii sociale pentru solicitanti este conditionata de obtinerea atestatului conform legislatiei in vigoare.

Intreprinderile sociale de insertie beneficiaza de gratuitate pentru emiterea marcii sociale si inregistrarea in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

 

Relatii suplimentare:

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila
Compartiment pentru economie sociala
B-dul. Dorobantilor, nr. 603-605, Braila
Telefon / Fax: 0239.611.376; 0239.611.386 int. 107
E-mail: 
ajofm@br.anofm.ro

Persoana de contact: Carmen Oprescu